Passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten’ brengt Zorginstituut Nederland samen met betrokken partijen belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom hart- en vaatziekten in beeld. We signaleren welke preventieve maatregelen nodig zijn voor de bevolking, voor regio’s en voor mensen die een verhoogd risico hebben op ziekte. En we geven aanwijzingen hoe de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten effectiever en doelmatiger kan worden, en beter afgestemd op de persoon en zijn omgeving.

Maatschappelijk belang van passende zorg bij hart- en vaatziekten

De gevolgen van hart- en vaatziekten voor de samenleving zijn groot. Er zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen die iets mankeren aan hun hart of bloedvaten. En omdat we in het algemeen niet zo gezond leven, lopen we allemaal een risico op ziekten door beschadigingen in de wanden van onze bloedvaten. De maatschappelijke kosten zijn hoog, denk bijvoorbeeld aan medische hulp, zorg van naasten, verlies van arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft de hele zorgsector te maken met gebrek aan personeel. En vaak zijn de wetten, regels en manieren van financieren voor het bieden van passende zorg erg ingewikkeld. Ook dat zijn onderwerpen die onderdeel zijn van passende zorg.

Onze aanpak van passende zorg bij hart- en vaatziekten

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten’ hebben we met partijen in de zorg en wetenschappers gesproken over de ideeën voor verbetering die we over hart- en vaatziekten hebben. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete thema’s voor passende zorg. We zullen deze beschrijven op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij de richting die de professionals willen inslaan om de doelstellingen van passende zorg te realiseren.

In het signalement komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Een beschrijving van de risico’s die de bevolking loopt op hart- en vaatziekten en welke effectieve maatregelen daarvoor zijn.
 • Hoe we toezicht op het verzekerde pakket beter kunnen inrichten. Hiermee willen we stimuleren dat passende zorg vergoed wordt, en zorg waarvan we niet weten of deze effectief is niet meer. We gaan aanbevelingen doen voor kwaliteitsstandaarden, technische innovaties en procesinnovaties, en voor zorg op afstand.
 • Hoe we initiatieven voor passende zorg gaan uitbreiden, zodat iedereen in Nederland toegang krijgt tot zulke zorg en deze niet beperkt blijft tot 1 of enkele regio’s.

Vervolgstappen en uitdagingen in passende zorg bij hart- en vaatziekten

De uitdaging voor nu is om te kijken welke kansen en belemmeringen er zijn om passende zorg te bieden aan mensen met hart- en vaatziekten. We doen onderzoek naar de afgesproken thema’s en betrekken de partijen hierbij voor inbreng van hun kennis van de zorgpraktijk en het zorgveld. De resultaten leggen we vast in een signalement, met als uiteindelijke doel het opstellen van een maatschappelijke agenda voor passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Daarop staan de acties voor alle betrokken partijen: patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Zodat iedereen weet wat zijn bijdrage is aan het realiseren van passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten, nu en in de toekomst.

Voor informatie

Voor meer informatie over ‘Passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten’ kunt u een e-mail sturen naar:

Albertine van Diepen, projectleider
E-mail: ADiepen@zinl.nl

Planning

Begin 2023 verwachten we een conceptsignalement af te hebben. Na bespreking met diverse partijen zal dat worden aangescherpt. Het definitieve signalement zal in het voorjaar van 2023 klaar zijn.

Betrokken partijen

Passende zorg gaat ons allemaal aan. Bij dit passende-zorgtraject zullen vertegenwoordigers betrokken worden van:

 • De Hart&Vaatgroep
 • Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Harteraad (patiëntenvereniging)
 • Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)
 • Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Ministerie van VWS

Passende zorg

De zorg dreigt zelf ziek te worden. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Als we niets doen, kan niet meer iedereen zorg krijgen. Met Passende zorg willen we dit veranderen. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling. En meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. We willen het gesprek in de hele samenleving op gang brengen, want zorg gaat ons allemaal aan. Iedereen moet andere keuzes maken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én de overheid. Dit doen we vanuit de 4 principes van passende zorg.