Evaluatie GVS-adviezen Trimbow® (aërosol combinatiepreparaat) en Trelegy Ellipta® (droog poeder inhalator combinatiepreparaat) bij COPD

In 2017 en in 2018 heeft het Zorginstituut de GVS-adviezen over Trimbow® en Trelegy Ellipta® uitgebracht. Op dit moment volgt het Zorginstituut het gebruik van beide middelen voor de behandeling van bepaalde groepen patiënten met COPD. Vanaf het moment dat Mometasone (Enerzair Breezhaler®) als triple combinatie voorgeschreven wordt, zal ook dit middel ook onderdeel worden van deze evaluatie.

Evaluatie gebruik Trimbow® en Trelegy Ellipta®

Trimbow® en Trelegy Ellipta® zijn geregistreerd voor patiënten met matige tot ernstige COPD. Zij kunnen niet voldoende worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend β2-sympathicomimeticum voor het onder controle krijgen van de symptomen en het voorkomen van exacerbaties (longaanvallen).

Beide middelen behoren tot de eerste inhalatoren waarin 3 stoffen gecombineerd worden, namelijk LAMA, LABA en ICS. Voor een grote groep COPD-patiënten is het niet nodig om deze 3 stoffen samen te gebruiken. Voor bepaalde patiëntgroepen is dit wel noodzakelijk. In het kader van gepast gebruik evalueert het Zorginstituut daarom of Trimbow® en Trelegy® niet te breed voorgeschreven worden. De verwachting is dat op korte termijn een derde triple combinatie toegelaten wordt tot het basispakket, namelijk Enerzair Breezhaler®. Deze zal waarschijnlijk in de tussenmeting van 2022 meegenomen worden. Tevens zal de indicatie voor triple therapie uitgebreid worden naar ernstig astma. Ook dit wordt meegenomen in toekomstige tussenevaluaties.

Resultaten eerste tussenmeting

De conclusie van de eerste tussenmeting is dat in het jaar 2018 het aantal COPD-patiënten dat ICS plus LABA plus LAMA gebruikt, ofwel als afzonderlijke geneesmiddelen ofwel als combinatiepreparaten, niet is toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Op basis hiervan is de voorlopige conclusie dat er geen signalen zijn van ongepast gebruik van deze geneesmiddelen.

Resultaten tweede tussenmeting

De conclusie van de tweede tussenmeting is  dat in de periode 2018-2020 het aantal gebruikers van LABA + LAMA + ICS, afzonderlijk of als triple therapie licht, is afgenomen. Het gebruik van Trimbow en Trelegy is weliswaar gestegen, maar dit komt waarschijnlijk door een switch van patiënten die ICS + LABA + LAMA gebruikt naar Trimbow en Trelegy.  Er is niet onderzocht welke COPD-patiënten triple therapie voorgeschreven krijgen en hoe de switch in de praktijk wordt uitgevoerd. Met deze resultaten kunnen we geen uitspraak doen over gepast gebruik, omdat in de evaluatie niet is gekeken naar de indicaties voor het gebruik van ICS.

Planning

Eind 2022 of begin 2022 zal Zorginstituut nog een tussenmeting uitvoeren, waarbij ook de nieuwe triple combinatie Enerzair Breezhaler® wordt geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten van de tussenmetingen besluiten we over voorzetting van deze evaluatie.