Dossier Hooggebergtebehandeling

Op deze pagina staat alle beschikbare documentatie die te maken heeft met het standpunt hooggebergtebehandeling.

Zorginstituut Nederland heeft op 10 december 2019 een negatief standpunt ingenomen over de meerwaarde van hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig oncontroleerbare astma in vergelijking met longrevalidatie (op zeeniveau). Als gevolg hiervan wordt hooggebergtebehandeling in Davos sinds eind 2019 niet langer vergoed vanuit het basispakket. Longrevalidatie in het Zwitserse bergdorp wordt wel vergoed. In Nederland zijn er 6 centra waar mensen met ernstig oncontroleerbare astma kunnen worden behandeld. Jaarlijks krijgen honderden mensen longrevalidatie.

Het standpunt over hooggebergtebehandeling heeft tot onbegrip geleid. Dit heeft zich met name heeft toegespitst op het gevolgde proces en de interpretatie door het Zorginstituut van de resultaten van de Refrast-studie naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling.

Procesevaluatie standpunt

Het afgelopen jaar heeft het Zorginstituut een onafhankelijke procesevaluatie laten uitvoeren naar het standpunt hooggebergtebehandeling. De inhoud van het ingenomen standpunt stond niet ter discussie. Centraal stond de vraag waar het tijdens het proces mis is gegaan waardoor partijen zich overvallen voelden door de uitkomst van het standpunt hooggebergtebehandeling. Deze procesevaluatie is uitgevoerd door de bureaus Zorgvuldig Advies en Issuemakers. Het eindrapport is eind februari 2021 gepubliceerd en bevat 8 leerpunten voor het Zorginstituut om het proces en alle communicatie eromheen, te verbeteren zodat uitkomsten in de toekomst beter matchen met verwachtingen van betrokken zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars.

Aan de procesevaluatie hebben alle partijen meegewerkt die betrokken waren bij het standpunt hooggebergtebehandeling. De evaluatie is formeel afgesloten met een online bijeenkomst waar alle betrokkenen aan hebben deelgenomen en waar het eindrapport en de leerpunten zijn gepresenteerd en toegelicht. Aan het einde van deze bijeenkomst hebben het Zorginstituut en de betrokken stakeholders de wens uitgesproken om te blijven samenwerken bij het (verder) verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen met longziekten.

Procesevaluatie standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

Publicaties Zorginstituut

Brieven van beroepsgroepen en patiëntenvereniging

Brieven van het Zorginstituut aan beroepsgroepen en patiëntenvereniging

Brieven aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport