Dossier Hooggebergtebehandeling

Op deze pagina staat alle beschikbare documentatie die te maken heeft met het standpunt hooggebergtebehandeling.

Zorginstituut Nederland heeft op 10 december 2019 een negatief standpunt ingenomen over de meerwaarde van hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig oncontroleerbare astma in vergelijking met longrevalidatie (op zeeniveau). Als gevolg hiervan wordt hooggebergtebehandeling in Davos sinds eind 2019 niet langer vergoed vanuit het basispakket. Longrevalidatie in het Zwitserse bergdorp wordt wel vergoed. In Nederland zijn er 6 centra waar mensen met ernstig oncontroleerbare astma kunnen worden behandeld. Jaarlijks krijgen honderden mensen longrevalidatie.

Het standpunt over hooggebergtebehandeling heeft tot onbegrip geleid. Dit heeft zich met name heeft toegespitst op het gevolgde proces en de interpretatie door het Zorginstituut van de resultaten van de Refrast-studie naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling.

Publicaties Zorginstituut

Brieven van beroepsgroepen en patiëntenvereniging

Brieven van het Zorginstituut aan beroepsgroepen en patiëntenvereniging

Brieven aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procesevaluatie standpunt

Evaluatie van het standpunt 'Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma'

Op dit moment voert onderzoeksbureau Zorgvuldig advies in samenwerking met Issuemakers in opdracht van het Zorginstituut de procesevaluatie uit naar het standpunt 'Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma'. Het Zorginstituut heeft dit standpunt na nauw overleg met alle betrokken stakeholders ingenomen. Desondanks leidde het tot maatschappelijke onrust, afwijzende reacties van partijen en een Kamerdebat. Naar aanleiding van de reacties is besloten om een procesevaluatie te laten uitvoeren naar de gevolgde procedure en de manier waarop bij dit concrete standpunt daar invulling aan is gegeven.  

Het Zorginstituut hecht veel belang aan leren en verbeteren, juist omdat we een publieke organisatie zijn die bijdraagt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en daarin boven de partijen staat: gezaghebbend en transparant. Het is belangrijk dat het Zorginstituut steeds kan uitleggen waarom we bepaalde besluiten nemen en hoe we tot onze afwegingen is gekomen. Juist hierom zet het Zorginstituut zich voortdurend in om zijn eigen werkwijze te evalueren en te verbeteren.

We willen met deze procesevaluatie meer inzicht krijgen in hoe het proces voorafgaand en na het uitbrengen van het standpunt door de betrokken stakeholders is ervaren en welke lessen daaruit te trekken zijn. Hiermee proberen we een leereffect voor het Zorginstituut te bewerkstelligen op de volgende punten:
• optimaliseren van het duidingsproces;
• voeren van het goede gesprek met stakeholders over proces en stappen daarin;
• waar mogelijk verbeteren van het proces van onderwerpen waar naar verwachting veel maatschappelijke belangstelling naar uitgaat.

De evaluatie wordt naar verwachting  begin 2021 afgerond.