Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de Gehandicaptenzorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een gezondheidsprobleem.

Mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen (gezondheids)problemen krijgen door of naast hun beperking. De zorgvragen zijn vaak nauw verweven met hun dagelijkse leven én kwaliteit van leven. Mensen met een verstandelijke beperking zijn hun hele leven min of meer afhankelijk van anderen en soms aangewezen op professionele zorg en begeleiding. Ook zijn de gezondheidsrisico’s voor mensen met een beperking groter. Deels hangt die grotere kans op gezondheidsproblemen samen met de aard van hun verstandelijke beperking. Deels bestaat er een grotere kans op escalatie van (medische) problemen. Hun zorgvragen zijn zeer uiteenlopend en uniek. Juist voor hen is de kwaliteit van de geboden zorg erg belangrijk.

Doel van de verdiepingsfase

Het doel van de verdiepingsfase is om mogelijke verbeteringen zo concreet mogelijk te formuleren. Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project oppakken. Dit is de implementatiefase.

Vervolgbijeenkomst verdiepingsfase

Op 21 september 2020 organiseerde het Zorginstituut een vervolgbijeenkomst met de betrokken partijen. Vanwege de coronamaatregelen vond deze plaats via Webex beeldconferentie. In deze bijeenkomst hebben we gezamenlijk de voorlopige conclusies van de verdiepingsfase doorgenomen en de mogelijke richtingen verkend om de zorg voor mensen met een LVB te verbeteren. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst (incl. presentatie) LVB en gezondheidsprobleem 21 september 2020

Tijdens de bijeenkomst hebben we 2 onderzoeken gepresenteerd, waarvan op de downloadpagina ook makkelijk leesbare samenvattingen beschikbaar zijn:

Kantar-rapport Herkenning van LVB door huisartsen

Equalis-rapport Verschillen in zorggebruik tussen personen met en zonder een LVB

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 14 mei 2019 vond de startbijeenkomst plaats van de verdiepingsfase mensen met LVB en een gezondheidsprobleem. Tijdens deze bijeenkomst hebben we samen met de betrokken partijen thema’s binnen het zorgtraject besproken waar de zorg zinniger kan. Ook hebben we een eerste aanzet gedaan tot het formuleren van onderzoeksvragen.

Nieuwsbrieven - stand van zaken

In tussentijdse nieuwsbrieven doen we regelmatig verslag van belangrijke stappen in de verdiepingsfase en geven we een kijkje in de praktijk.

Het programma Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met een LVB en gezondheidsproblemen is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut in samenspraak met betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waar de kwaliteit en doelmatigheid van zorg beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Gehandicaptenzorg

Dit rapport is op 21 januari 2019 vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de partijen in de GHZ en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn:

 1. Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem; en
 2. Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' kunt u lezen hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Team

Bekijk het organogram om te zien welke medewerkers van het Zorginstituut betrokken zijn bij de Zinnige Zorg-projecten Gehandicaptenzorg.

Organogram Team Zinnige Zorg Gehandicaptenzorg (met contactgegevens)

Meer informatie

Contactpersoon: Albertine van Diepen (projectleider)
E-mail: ADiepen@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 48 25 36

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase 'Mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem' en de voorafgaande screeningfase.

Belanghebbende partijen

 • Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten (Kans Plus)
 • Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Landelijke Federatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (Ieder(in))
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)