Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de Gehandicaptenzorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gezondheidsproblemen.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg is een bijzondere sector. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen (gezondheids)problemen krijgen door of naast hun beperking. De zorgvragen zijn vaak nauw verweven met hun dagelijkse leven én kwaliteit van leven. Mensen met een verstandelijke beperking zijn hun hele leven min of meer afhankelijk van anderen en vaak aangewezen op professionele zorg en begeleiding. Ook zijn de gezondheidsrisico’s voor mensen met een beperking groter. Deels hangt die grotere kans op gezondheidsproblemen samen met de aard van hun verstandelijke beperking. Deels bestaat er een grotere kans op escalatie van (medische) problemen. Hun zorgvragen zijn zeer uiteenlopend en uniek. Juist voor hen is de kwaliteit van de geboden zorg erg belangrijk.

Verdiepend onderzoek

Er zijn signalen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor mensen met een LVB en gezondheidsproblemen nog beter kan. In de verdiepingsfase wordt verder onderzocht waar dat verbeterpotentieel precies zit. Op verzoek van betrokken organisaties nemen we het hele zorgtraject onder de loep – van signalering en diagnose tot behandeling en het traject daarna. Het doel van de verdiepingsfase is om mogelijke verbeteringen zo concreet mogelijk te formuleren.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘Verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project oppakken. Dit is de implementatiefase.

Startbijeenkomst

In het voorjaar wordt een startbijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst nemen we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de cliënt door. Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, bakenen we de onderzoekspopulatie verder af en stellen we onderzoeksvragen op. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Het programma Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met een LVB en gezondheidsproblemen is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg’. In de eerste fase, de screeningsfase, werden bijna 250 signalen opgehaald, concreet en abstract en heel divers van aard. De signalen zijn gecombineerd en vertaald naar het perspectief van mensen met een beperking. In samenspraak met betrokken partijen heeft het Zorginstituut 2 onderwerpen geselecteerd waar mogelijkheden liggen voor betere kwaliteit en doelmatigheid.

Het definitieve screeningsrapport 'Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg' is op 21 januari 2019 vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de partijen in de GHZ en aan de minister van VWS.

De geselecteerde onderwerpen zijn:

 1. Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen; en
 2. Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' kunt u lezen hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Team

Bekijk het organogram om te zien welke medewerkers van het Zorginstituut betrokken zijn bij de Zinnige Zorg-projecten Gehandicaptenzorg:

Presentatie Team Zinnige Zorg Gehandicaptenzorg (met contactgegevens)

Meer informatie

Contactpersoon: Albertine van Diepen (projectleider)
E-mail: ADiepen@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 48 25 36

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in verdiepingsfase LVB en de voorafgaande screeningfase.

Belanghebbende partijen

 • Ieder(in)
 • Kans Plus
 • KNMP
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • MEE NL
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Andere betrokken partijen

 • Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Kenniscentrum VB
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nivel
 • Vilans
 • ZonMw