Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een gezondheidsprobleem. In januari 2022 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg rond LVB te verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject rond LVB.

Verbetersignalement Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn en zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan mensen met LVB van de verbeteracties merken?

Passende zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem strekt zich uit over alle zorgdomeinen. Daarom zet dit verbetersignalement in op kwaliteitsbevordering en domeinoverstijgende samenwerking. 

De zorg voor mensen met LVB en een gezondheidsprobleem kan worden verbeterd door:

 • herkenning en screening van een LVB; 
 • communicatie met en bejegening van mensen met een LVB;
 • samenwerking van professionals die zijn betrokken bij de zorg voor mensen met een LVB. 

Door deze verbeteringen zullen mensen met een LVB: 

 • zich meer gehoord en begrepen voelen door hun zorgverlener, omdat zij beter duidelijk kunnen maken wat ze nodig hebben en beter samen met hun huisarts kunnen beslissen wat er moet gebeuren met hun hulpvraag; 
 • beter begrijpen wat de huisarts of praktijkondersteuner (POH) vraagt of bedoelt; 
 • beter begrijpen hoe zij behandel- en medicatie-adviezen moeten opvolgen; 
 • hun klachten op tijd laten behandelen, waardoor zwaardere zorg minder vaak nodig is en voorkomt dat aandoeningen niet meer over gaan; 
 • vaker de juiste medicatie krijgen en worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener; 
 • waar nodig vaker verwezen worden naar zorgverleners in het sociaal domein.

Implementatiefase

Aansluitend op het uitbrengen van het verbetersignalement start de implementatiefase en is het aan partijen om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen het proces ondersteunen.

Op 12 juli 2022 organiseert het Zorginstituut een bijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst informeren partijen elkaar hoe zij vorm geven aan de uitvoering van de acties. Doel van de bijeenkomst is ook om elkaar in dat proces te kunnen versterken en te inspireren. 

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister van VWS.
 

Systematische analyse gehandicaptenzorg

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem is een onderdeel van het project ‘Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg’. In dit project is nog een onderwerp geselecteerd voor verdere verdieping, namelijk: Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Team

Bekijk het organogram om te zien welke medewerkers van het Zorginstituut betrokken zijn bij de Zinnige Zorg-projecten Gehandicaptenzorg.

Organogram Team Zinnige Zorg Gehandicaptenzorg (met contactgegevens)

Meer informatie

Contactpersoon: Albertine van Diepen (projectleider)
E-mail: ADiepen@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 48 25 36

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase 'Mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem' en de voorafgaande screeningfase.

Belanghebbende partijen

 • Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten (Kans Plus)
 • Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Landelijke Federatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (Ieder(in))
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties