Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt samen met partijen of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de gehandicaptenzorg cliëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. We bespreken de bevindingen met zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Samen bekijken we wat nodig is om de zorg met en voor de cliënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Stand van zaken screeningsfase

Zorginstituut Nederland inventariseerde onderwerpen die mogelijkheden voor verbetering in de gehandicaptenzorg bieden. Samen met partijen in de gehandicaptenzorg kwamen we tot ruim 240 verbetersignalen voor de gehandicaptenzorg. Analyse van deze signalen resulteerde in de selectie van 2 onderwerpen die in aanmerking komen voor verdere verdieping. Het gaat om 2 zorgtrajecten:

 • De zorg voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • De zorg voor een gezondheidsprobleem van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het concept-screeningsrapport beschrijft hoe we tot de selectie van deze onderwerpen zijn gekomen. Het rapport is ter consultatie verstuurd naar de betrokken partijen met de vraag of zij het eens zijn met deze selectie.

Concept-screeningsrapport Zinnige Zorg - Gehandicaptenzorg

De verdiepingsfase

In de volgende fase, de verdieping, gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Voortgang screeningsfase volgen

We laten regelmatig weten waar we in het traject mee bezig zijn, waar we staan en welke dilemma’s er leven. Blijf op de hoogte door ons blog 'Zinnige Gehandicaptenzorg' te volgen.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

 Mail uw vraag of verzoek naar Zinnige gehandicaptenzorg: zzghz@zinl.nl

TijdlijnZinnige gehandicaptenzorg

2017 - 2019

Belanghebbende partijen

 • Ieder(in)
 • Kans Plus
 • KNMP
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • MEE NL
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Andere betrokken partijen

 • Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Kenniscentrum VB
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nivel
 • Vilans
 • ZonMw