Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose of longembolie.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt.

In het verdiepende onderzoek gaan we nader in op:

 • de diagnostiek, behandeling en (secundaire) preventie van diepe veneuze trombose in been of arm en longembolie.

Sinustrombose, trombose bij kinderen en trombose niet gelokaliseerd in de extremiteiten vallen buiten het onderzoek.

In de verdiepingsfase gaan we onder andere na:

 • wat als goede zorg staat beschreven in de kwaliteitsstandaarden (richtlijnen);
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren;
 • of de zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten wordt geleverd.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uitvoeren.

Vervolgbijeenkomst

Op 9 maart 2021 vond de online-vervolgbijeenkomst plaats. Hierin hebben we de deelnemers geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. We hebben gezamenlijk gesproken over deze resultaten en over het verbeterpotentieel. Ook maakten we een aanzet tot verbeterafspraken. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt:

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Diepe veneuze trombose en longembolie 9 maart 2021.

Gepresenteerde onderzoeken:

 1. Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.
 2. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.
 3. Dossieronderzoek bij patiënten met (mogelijke) veneuze trombo-embolie in de eerste lijn.
 4. Analyse van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van medisch specialistische zorg over nazorg bij diepe veneuze trombose en longembolie.

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 28 mei 2019 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond diepe veneuze trombose en longembolie zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met de partijen systematisch het zorgtraject van de patiënt doorgenomen.

De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Diepe veneuze trombose en longembolie 28 mei 2019

Aan de hand van de suggesties en het zorgtraject zijn analysepunten vastgesteld en gebundeld in thema’s:

Thema’s project Diepe veneuze trombose en longembolie
Eerstelijns-diagnostiek Compressie-therapie Medicamenteuze therapie Opname bij acute longembolie Nazorg

Bevorderen van adequate toepassing van beslisregel (inclusief D-dimeertest) voor diagnostiek en verwijzing 

Bevorderen van gepast gebruik van compressie-therapie, met aandacht voor:

 • samen beslissen
 • juiste patiëntgroep
 • juiste behandelduur

Bevorderen van effectieve en veilige antistollings-therapie, met aandacht voor:

 • PROMs
 • juiste behandelduur
 • samen beslissen

Bevorderen van:

 • minder variatie in opnamebeleid en opnameduur voor longembolie-patiënten
 • adequate toepassing van de beslisregel

Bevorderen van adequate nazorg, met aandacht voor:

 • leefregels
 • angst voor een recidief
 • restklachten

Vervolgens zijn per thema onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee laat het Zorginstituut doelgericht onderzoek doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg mogelijk zinniger kan. Een deel van het onderzoek doet het Zorginstituut zelf. Resultaten worden tijdens deze onderzoeksperiode besproken met afgevaardigden van partijen die per thema zijn benoemd.

Het uiteindelijke resultaat van alle onderzoeken bespreken we samen met alle partijen in een vervolgbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 maart 2021.

Achtergrondinformatie

De verdiepingsfase is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg Bloed- en immuunziekten’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen het onderwerp ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’ geselecteerd, waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Bloed- en immuunziekten

Dit rapport is aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Voor informatie

Contactpersoon: Ingrid van Hoogstraten (projectleider)
E-mail: ihoogstraten@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 41 43 11

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase en de voorafgaande screeningfase.

Betrokken partijen

 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)
 • Harteraad
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nationale Vereniging voor LUPUS, APS, Sclerodermie en MCTD (NVLE)- commissie Lupus/APS
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Trombosestichting
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties