Zinnige Zorg - Bloedziekten en Immuunziekten (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt samen met partijen of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg rond bloedziekten en immuunziekten cliëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. We bespreken de bevindingen met zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Samen bekijken we wat nodig is om de zorg met én voor de cliënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Stand van zaken screeningsfase

Zinnige Zorg-projecten bestaan uit 4 fasen. De 1e fase is de screeningsfase; deze is in juni 2018 gestart. Samen met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars onderzoeken we waar het mogelijk is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Op 8 november 2018 vond de officiële eerste bijeenkomst plaats met bestuurders en inhoudelijk deskundigen van de betrokken partijen.

Verslag eerste bijeenkomst Zinnige Zorg - Bloedziekten en immuunziekten 8 november 2018

Het Zorginstituut heeft het geselecteerde zorgtraject veneuze trombo-embolie (VTE) verder uitgewerkt in een systematische analyse.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Bloed- en immuunziekten

ICD-10-code

Het traject 'Zinnige Zorg – Bloedziekten en Immuunziekten' heeft betrekking op ICD-10-code: ICD D50-D89. ICD is de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-traject verloopt.

Voor informatie

Ingrid van Hoogstraten (projectleider)
E-mail: ihoogstraten@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 41 43 11

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.