Zinnige Zorg bij behandeling van artrose van knie en heup (evaluatiefase)

Zorginstituut Nederland heeft onderzocht hoe de zorg voor mensen met artrose van de knie of heup verbeterd kan worden. Dit is samen met relevante organisaties gedaan. Op basis van dit onderzoek heeft het Zorginstituut in juni 2014 het ‘Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup' gepubliceerd. Hierin staat omschreven waar nog ruimte is voor verbetering. De partijen in het veld zijn met de verbeterpunten uit het signalement aan de slag gegaan.

Voortgangsbesprekingen

Na het verschijnen van het ‘Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup' zijn er 2 voortgangsbesprekingen geweest. De 2e voortgangsbespreking vond plaats in november 2016.

Het Zorginstituut signaleerde een groot aantal vorderingen in de zorg voor knie- en heupartrose:

 • De NHG-richtlijn 'Niet-traumatische knieklachten' is herzien.
 • Patiënteninformatie wordt op één centrale plek aangeboden, namelijk op de website Thuisarts.nl.
 • Vanaf 2017 worden PROMs openbaar gemaakt.
 • Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling van verschillende kwaliteitsstandaarden op de Meerjarenagenda geplaatst. Het gaat om: de multidisciplinaire richtlijn 'Artrose heup knie - conservatieve behandeling (NOV)' inclusief transmurale stepped care-afspraken, de KNGF-richtlijn 'Artrose van heup-knie' en de NOV-richtlijn 'Totale heupprothese'.

Eindevaluatie

In 2019 vindt de evaluatie van de verbeterpunten uit het verbetersignalement plaats. In april 2017 kwamen de partijen en het Zorginstituut bijeen om afspraken te maken over de wijze waarop de evaluatie in 2019 wordt uitgevoerd.

Ook is afgesproken hoe de definitieve nulmeting wordt uitgevoerd. Deze nulmeting geeft een overzicht van de toepassing van zorg voor artrose bij knie en heup in 2014. In 2019 zal deze zorg op een vergelijkbare manier in kaart worden gebracht.

Het evaluatierapport wordt in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor vragen over Zinnige Zorg bij de behandeling van artrose knie en heup kunt u contact opnemen met projectleider Ingrid de Groot.
E-mail: IGroot@zinl.nl
Mobiel: 06 - 22 16 37 60

TijdlijnBehandeling van artrose knie en heup

Achtergrondinformatie

Het Zorginstituut heeft het Verbetersignalement uitgebracht in het kader van het project ‘Zinnige Zorg bij behandeling van artrose van knie en heup’. In een Zinnige Zorg project beoordeelt het Zorginstituut of de zorg die deel uitmaakt van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier wordt ingezet.

Wat staat er in het Verbetersignalement?

Na een systematische analyse stelde het Zorginstituut vast dat de zorg rond knie- en heupartrose van goede kwaliteit is. Op de volgende punten was er nog ruimte voor verbetering:

 • Toepassing van (beeldvormende) diagnostiek conform de geldende richtlijnen. Diagnostische interventies worden nu ruimer dan aanbevolen in de richtlijnen ingezet.
 • Selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen door betere voorlichting, gedeelde besluitvorming, stepped care en scherpere indicatiestelling.
 • Verdere ontwikkeling van PROMs om beter inzicht te krijgen in gezondheidsuitkomsten en in patiëntenkenmerken samenhangend met een ongunstige uitkomst van prothese plaatsing. Doel is zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen een risicovolle operatie ondergaan zonder dat ze erop vooruitgaan.

Wat houdt de evaluatie in?

Een Zinnige Zorg project bestaat uit verschillende fasen. Het project ‘Zinnige Zorg bij behandeling van artrose van knie en heup’ bevindt zich nu in de laatste fase. Dit is de evaluatiefase.

In de evaluatiefase bekijkt het Zorginstituut samen met de betrokken partijen of de resultaten die benoemd zijn in het Verbetersignalement behaald zijn. Op basis daarvan bepalen we of er een nieuwe verbetercyclus gestart moet worden, met wellicht andere verbeterinstrumenten. In deze fase kijken we ook of alle benodigde informatie op een structurele wijze beschikbaar is.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties