Uitvoering systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie

Zorginstituut Nederland heeft eind 2016 een systeemadvies voor fysiotherapie en oefentherapie uitgebracht. Voor de uitvoering van dit advies is in 2017 samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt. In dit plan staat welke acties de partijen en het Zorginstituut zullen ondernemen, wat de planning is van deze acties en wat de bijbehorende kosten zijn. Ook een evaluatieonderzoek en een vervolgadvies maken deel uit van het plan. Op 1 augustus 2017 is het plan aangeboden aan de minister van VWS. De uitvoering van de geplande acties is inmiddels gestart.

Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie

Het Zorginstituut heeft op 20 december 2016 het ‘Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie – Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg’ uitgebracht. In dit advies heeft het Zorginstituut een aantal knelpunten geschetst die (mede) het gevolg zijn van:

 • de huidige omschrijving van te verzekeren zorg van fysiotherapie en oefentherapie;
 • de manier waarop deze zorg wordt bekostigd.

De knelpunten zijn op te lossen door een open omschrijving van de te verzekeren fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg. Dat houdt in dat, net als (bijna) alle overige zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de aard, inhoud en omvang van de te verzekeren zorg wordt bepaald door de wettelijke criteria 'plegen te bieden' en 'stand van de wetenschap en praktijk’. De huidige beperkende voorwaarden kunnen dan (op systeemniveau) worden losgelaten.

Plan van aanpak

Om het systeemadvies te kunnen uitvoeren, heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan de opzet en de planning van een aantal acties, en van een evaluatieonderzoek en vervolgadvies. Het Zorginstituut heeft het plan van aanpak op 1 augustus 2017 aangeboden aan de minister van VWS. De betrokken partijen en het Zorginstituut zijn inmiddels gestart met de uitvoering van de geplande acties.

Het Zorginstituut heeft de minister voor Medische Zorg in juni 2021 geïnformeerd over de voortgang:

Voortgangsrapportage overgangstraject Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie - juni 2021

Eerder deed het Zorginstituut dat al eind 2018 en begin 2020:

Voortgangsrapportage overgangstraject Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie - maart 2020

Voortgangsrapportage overgangstraject Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie - 18 december 2018

Geplande acties

De geplande acties zijn onderverdeeld in de volgende acties van de betrokken partijen en acties van het Zorginstituut:

Ontwikkelen kwaliteitsstandaarden voor 4 aandoeningen

De betrokken partijen maken kwaliteitsstandaarden voor 4 aandoeningen:

 • claudicatio intermittens (‘etalagebenen’);
 • artrose (slijtage) aan heup en knie;
 • lage rugklachten; en
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, chronische obstructieve longziekte).

Ontwikkelen kwaliteitskader

Ook ontwikkelen zij een algemeen kwaliteitskader. Daarnaast onderzoeken de betrokken partijen of het mogelijk is om kwaliteitsstandaarden te stroomlijnen op basis van algemene kenmerken van aandoeningen.
 

Advies over vergoeding uit het basispakket

Het Zorginstituut zal op basis van de pakketprincipes beoordelen of fysiotherapie en oefentherapie bij lage rugklachten vergoed moeten worden uit de basisverzekering en daarover advies uitbrengen. Over fysiotherapie en oefentherapie bij claudicatio intermittens, bij artrose aan heup en knie en bij COPD heeft het Zorginstituut al advies uitgebracht:

Regie en ondersteuning

Het Zorginstituut heeft een regierol bij de uitvoering van het systeemadvies. Die rol houdt in dat het Zorginstituut continu:

 • de partijen ondersteunt bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden en het kwaliteitskader;
 • zorgt voor afstemming met het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de bekostiging van fysiotherapie en oefentherapie en met de activiteiten die voortvloeien uit het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017-2018.

Evaluatieonderzoek en vervolgadvies

Een ander onderdeel van het plan van aanpak is een evaluatieonderzoek. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en wat de effecten hiervan voor de burger zijn op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg.
De uitkomsten van het evaluatieonderzoek zijn de basis voor een vervolgadvies over de manier waarop fysiotherapie en oefentherapie in het basispakket kunnen worden opgenomen. De opzet en de precieze vraagstelling van het evaluatieonderzoek bepaalt het Zorginstituut in overleg met betrokken partijen.

Voor informatie

Astrid Chorus
E-mail: AChorus@zinl.nl
Telefoon: 06 - 53 12 60 33

Planning

Wat Wanneer
Plan van aanpak gepubliceerd 3 augustus 2017
Ontwikkelen kwaliteitsstandaarden en kwaliteitskader 2017-2019
Publiceren advies over vergoeding uit basispakket fysiotherapie en oefentherapie bij lage rugklachten voorjaar 2019
Uitvoeren evaluatieonderzoek 2018-2022
Publiceren vervolgadvies maart 2023

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties