Standpunt kniedistractie bij end-stage knieartrose

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat het Zorginstituut aan de hand van het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. 

Effectiviteit kniedistractie beoordelen

Het Zorginstituut beoordeelt of een kniedistractie bij patiënten jonger dan 65 jaar met end-stage knieartrose én die een indicatie hebben voor een totale knieprothese zorg is conform de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, in deze beoordeling zal getoetst worden of een kniedistractie effectief is en leidt tot het langdurig uitstellen van een totale knieprothese.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: M17

Voor informatie

Desiree Welten
E-mail: dwelten@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie van het Standpunt

Start dossier

1 oktober 2019
Scoping PICOT december 2019
Start bestuurlijke consultatie medio februari 2020
Bespreking conceptstandpunt in Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) april 2020
Publicatie mei 2020

Betrokken partijen

  • Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • ReumaNederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)