Onverzekerbare vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen. Als dat niet mogelijk is dan kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het Zorginstituut.

Vreemdelingen voor wie de regeling geldt

De regeling geldt voor:

 1. illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen;
 2. vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend;
 3. vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

De regeling is niet van toepassing op:

 • Nederlanders;
 • inwoners van Aruba, Curaçao en St. Maarten;
 • EU-onderdanen;
 • inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Voorwaarden voor toepassing van de regeling

 • Alleen de zorgverlener kan een bijdrage vragen.
 • De zorg valt onder het basispakket van de Zvw of onder de Wlz-aanspraken.
 • De zorg is, naar het oordeel van de zorgverlener, medisch noodzakelijk.
 • De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling die geen zorgverzekering kan afsluiten.
 • Er is sprake van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening omdat de kosten niet door of namens de patiënt kunnen worden betaald.

Huisartsen

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de Regeling.

De huisarts kan een bijdrage krijgen van 80% van de oninbare vordering. Voor een consult mag de huisarts het passantentarief hanteren. Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering.

De huisarts vraagt de bijdrage aan met het ‘Declaratieformulier zorgverleners’.

De huisarts kan een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en ziekenhuiszorg alleen doorverwijzen naar de door ons gecontracteerde apotheken en ziekenhuizen.

Documenten


Apotheken

Alleen gecontracteerde apotheken kunnen een beroep doen op de Regeling.

Bij waarneming (avond, nacht, weekend) kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. Deze kan de kosten bij ons declareren.

Bent u een apotheek in een gemeente waar wij nog geen apotheek hebben gecontracteerd? U kunt dan met ons contact opnemen over het afsluiten van een overeenkomst.

De apotheek vraagt de onverzekerbare vreemdeling een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen).

Documenten


Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de Regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen gecontracteerde ziekenhuizen en ziekenhuizen die niet zijn gecontracteerd.

Gecontracteerde ziekenhuizen

Het Zorginstituut heeft landelijk een aantal ziekenhuizen gecontracteerd waar onverzekerbare vreemdelingen terecht kunnen voor alle ziekenhuiszorg. Gecontracteerde ziekenhuizen declareren bij ons volgens de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Niet gecontracteerde ziekenhuizen

Ziekenhuizen die wij niet hebben gecontracteerd kunnen alleen een bijdrage krijgen voor zorg waarvoor verwijzing of overplaatsing naar een gecontracteerd ziekenhuis niet mogelijk is. (Uitzondering: bij zwangerschap en bevalling hoeft geen verwijzing plaats te vinden.)
De bijdrage bedraagt 80% van de oninbare vordering. Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100%.

Voor DBC’s uit het B-segment gaan wij uit van de standaardprijslijst die het ziekenhuis op de eigen website heeft gepubliceerd.

Het niet-gecontracteerde ziekenhuis vraagt de bijdrage aan met het ‘Declaratieformulier zorgverleners’.

Documenten


Verloskundigen en kraamverzorgenden

Alle verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een beroep doen op de Regeling.

Verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een bijdrage krijgen van 100% van de oninbare vordering. Verloskundigen en kraamverzorgenden vragen de bijdrage aan met het ‘Declaratieformulier zorgverleners’.

Verloskundigen kunnen patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben doorsturen naar ieder ziekenhuis. Voor zwangerschap en bevalling is het namelijk niet noodzakelijk dat het ziekenhuis door ons is gecontracteerd.

Documenten


Tandartsen

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de Regeling.

Wij geven alleen een bijdrage voor zorg die onder het basispakket van de Zvw valt. Tandartsen kunnen daardoor alleen een bijdrage krijgen voor:

 • patiënten jonger dan 18 jaar;
 • volledig uitneembare prothetische voorzieningen;
 • bijzondere tandheelkunde.

De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. De tandarts vraagt de bijdrage aan met het ‘Declaratieformulier zorgverleners’.

Documenten


Paramedici

Alle paramedici kunnen een beroep doen op de Regeling.

Wij geven bij fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering alleen een bijdrage voor zorg die onder het basispakket van de Zvw valt. Fysiotherapeuten kunnen daardoor voor patiënten ouder dan 18 jaar geen bijdrage krijgen voor de eerste twintig behandelingen. Vanaf de eenentwintigste behandeling is vergoeding slechts mogelijk als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Paramedici vragen de bijdrage aan met het ‘Declaratieformulier zorgverleners’.

Documenten


Wlz- en GGZ-instellingen

Alleen gecontracteerde Wlz- en GGZ-instellingen kunnen een beroep doen op de Regeling.

Wij contracteren alleen Wlz- en GGZ-instellingen waar feitelijk onverzekerbare vreemdelingen verblijven. Instellingen die Wlz- of GGZ-zorg gaan verlenen, kunnen contact met ons opnemen.

Documenten


Leveranciers van hulpmiddelen

Alleen gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen kunnen een beroep doen op de Regeling financiering zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Wij verstrekken een bijdrage aan hulpmiddelenleveranciers die daarvoor een overeenkomst met ons hebben afgesloten. De levering van hulpmiddelen is maatwerk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Documenten


Voor informatie

Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen
(020) 797 8937


Uitgelicht voor particulieren

Ga direct naar:

Zie ook