Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 6 december 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.
De eerstvolgende vergadering van de ACP is op vrijdag 6 december 2019 van 11.00 tot 13.00 uur bij het Zorginstituut in Diemen. De vergadering is openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aan te melden (zie hieronder).

Vergadering bijwonen

Wilt u een vergadering bijwonen? U kunt zich daarvoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.