Verduidelijking van het standpunt uit 2016 over Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN)

In 2016 heeft Zorginstituut Nederland geconcludeerd dat Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) voor volwassenen met een niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand* niet beschouwd kan worden als voldoende effectief. In het standpunt van maart 2016 stelt het Zorginstituut dat VIN voor deze groep niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

*In deze brief wordt naar deze patiëntgroep verwezen als mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis(LBS).

Keten van goede zorg

Sinds 2016 hebben partijen diverse acties ingezet om te komen tot een keten van goede zorg voor deze patiëntengroep:

  • In oktober 2016 is het expertisenetwerk EENnacoma opgericht met als doel om met betrokken instellingen en onderzoeksinstituten gezamenlijk te werken aan verbeteren van de zorg[3].
  • In mei 2018 is door inzet van betrokken partijen een beschrijving van passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) tot stand gekomen.
  • Betrokken zorgaanbieders werken samen aan zorgprogramma’s voor de post-acute fase en de fases daarna.
  • Partijen hebben een nadere specificatie van hun zorgprogramma in de post-acute fase aan het Zorginstituut aangeboden.
  • In november 2018 is de Hersenletsel alliantie opgericht; de alliantie heeft mede als ambitie om bestaande richtlijnen te actualiseren, op elkaar aan te laten sluiten en om implementatie van de richtlijnen te stimuleren.

Verduidelijking van wat verzekerde zorg is

Op een bijeenkomst met betrokken partijen in juni 2018 is aan de orde gekomen welke zorg aan mensen met een LBS wél verzekerde zorg is, mede gelet op het eerder genoemde standpunt van het Zorginstituut van 2016. Het werd daarbij wenselijk geacht dat het Zorginstituut een verduidelijking daarvan voor alle betrokkenen op papier zou zetten. Deze verduidelijking is te vinden in bovenstaande brief.

In januari 2019 zijn partijen wederom bij elkaar gekomen. Onderwerp van deze bijeenkomst was 'Samen zorgen voor mensen met een bewustzijnsstoornis: waar zijn we nu en waar willen we naartoe?'. Van deze bijeenkomst is een visueel verslag gemaakt. Zie de bijlage hieronder.