Eerste tussenmeting evaluatie standpunt Endobronchiale longvolumereductie (BLVR)

Zorginstituut Nederland evalueert de toepassing van het standpunt 'Endobronchiale longvolumereductie (BLVR) middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem (tweede herbeoordeling)'. Op deze pagina vindt u de resultaten van de eerste tussenmeting.

Resultaten eerste tussenmeting

Het aantal patiënten dat behandeld is met BLVR ten laste van de Zvw blijft in 2018 en 2019 binnen de raming. De totale kosten ten laste van de Zvw zijn echter hoger dan geschat. Dat betekent dat het gemiddelde bedrag per BLVR-behandeling hoger is dan geschat in de raming. Verder zien we dat 3 van de 4 behandelcentra die BLVR-behandelingen uitvoeren, niet voldoen aan de gestelde volumenorm, zoals afgesproken in het waarborgdocument. Het opstellen van patiëntinformatie waarbij de risico’s van de ingreep duidelijk beschreven worden en het opzetten van een dataregistratie lijken succesvol geïmplementeerd te zijn. Vanaf 2022 ontvangt het Zorginstituut een jaarlijkse update van de registratie.

Het Zorginstituut is met de beroepsgroep in gesprek gegaan over het niet halen van de volumenorm en geeft hen de tijd om het probleem zelf aan te pakken. In 2024 voert het Zorginstituut een nieuwe meting uit.