Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage COPD

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de eerste periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject COPD.

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement zorgtraject van mensen met COPD’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement zorgtraject van mensen met COPD

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met COPD te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

  1. Partijen werken door aan een groot aantal nieuwe en herziene richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. En aan de afstemming daarvan.
  2. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord werken partijen samen aan toegankelijke, effectieve stoppen-met-roken-begeleiding.
  3. In opdracht van het Zorginstituut voert het Radboudumc het DECIDE -programma uit. Dit is een onderzoek om landelijke overbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) terug te dringen.
  4. Voor gepaste inzet van oefentherapie en longrevalidatie zijn lacunes geïnventariseerd en gaan partijen beschrijven welke patiënt op welke plek therapie moet krijgen.
  5. Partijen werken aan overeenstemming over criteria die zijn opgesteld door longcentra. De criteria bepalen wanneer patiënten longrevalidatie krijgen.
  6. IKNL werkt aan een richtlijn voor het gebruik van opioïden bij ernstige refractaire benauwdheid.
  7. Partijen en zorgverzekeraars zijn overleg gestart over het stimuleren van e-health.

Vervolg implementatiefase

In het najaar van 2021 nemen we opnieuw contact op met de partijen die bezig zijn met het uitvoeren van de verbeterafspraken. De volgende voortgangsrapportage COPD staat gepland voor begin 2022.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.