Rapport ‘Met best practices naar betere ramingen van zorgkosten binnen de Zvw’

Zorginstituut Nederland speelt een onmisbare rol bij de uitvoering van de financiering en het betaalbaar houden van zorg in Nederland. We beheren het Zorgverzekeringsfonds voor de Zorgverzekeringswet (Zvw, basisverzekering) en het Fonds langdurige zorg voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen krijgen geld uit het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg om zorg te kunnen regelen. In hun kwartaal- en jaarstaten verantwoorden zorgverzekeraars de kosten van het basispakket aan het Zorginstituut. Hierbij moeten zij schatten (‘ramen’) wat de kosten voor het lopende jaar zullen zijn. Hoe beter de raming, des te eerder en beter in beeld is hoe zorguitgaven zich (gaan) ontwikkelen.

Uitgavenplafond Zorg

Zolang definitieve cijfers niet beschikbaar zijn, worden ramingen door de overheid onder meer gebruikt om in de gaten te houden dat de kosten die van het Uitgavenplafond Zorg niet overstijgen.  

De minister van VWS heeft in 2016 de Commissie Transparantie en Tijdigheid opdracht gegeven om zorguitgaven eerder en sneller in beeld te brengen. In het eindrapport in 2019 heeft de commissie geadviseerd dat het Zorginstituut best practices van ramingen zou ophalen en vaststellen, zodat zorgverzekeraars van elkaar kunnen leren en hun ramingsproces verder verbeteren. De best practices kunnen daarnaast onder meer helpen om ramingsprocessen meer te uniformeren en daarmee onderlinge verschillen verkleinen.

Samenwerking met zorgverzekeraars en VWS

Voor het vaststellen van de best practices is samengewerkt met zorgverzekeraars en met het ministerie van VWS. Ook hebben zorgverzekeraars een enquête ingevuld. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan VWS en De Nederlandsche Bank. Daarnaast zijn er 2  projectgroepen opgericht: één heeft zich gebogen over optimaal gebruik van beschikbare informatie bij het ramen, de tweede heeft geadviseerd over manieren om ramingen van gecontracteerde zorg te verbeteren.

Download en lees het rapport

Eind 2020 heeft het Zorginstituut het rapport ‘Met best practices naar betere ramingen van zorgkosten binnen de Zvw’ afgerond en gepubliceerd.