Publicatie Wlz 2015 - 2022

Op deze pagina kunt u de tabel met de kwartaalcijfers Wlz bekijken en downloaden.

Stand van zaken Wlz 1e kwartaal 2022

De lasten & baten voor de jaren 2021 en 2022 zijn nog voorlopig. De lasten van het Fonds langdurige zorg stijgen naar verwachting met 6,3% in 2022 ten opzichte van 2021.

De lasten voor zorg in natura zijn voor schadejaar 2021 gebaseerd op de betalingen die het CAK op verzoek van zorgkantoren heeft gedaan aan zorgaanbieders. De jaarraming voor 2022 is gebaseerd op de ramingen uit de februaribrief van de NZa.

Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor langdurige zorg op basis van declaratiegegevens staan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers, de Zorgcijfersdatabank.