Publicatie Wlz 2015 - 2020

Op deze pagina kunt u de tabel met de kwartaalcijfers Wlz bekijken en downloaden.

Toelichting

  • De lasten voor zorg in natura in schadejaar 2020 zijn gebaseerd op de door het CAK op verzoek van zorgkantoren aan zorgaanbieders gedane betalingen. Deze bevoorschotting door het CAK in 2020 is niet aangepast als de productie van zorgaanbieders achterblijft op de productieafspraken als gevolg van de corona-pandemie.

  • De reguliere betalingen zijn doorgegaan alsof geen sprake is van effecten van de corona-pandemie op de bedrijfsvoering. Hierdoor geven de kosten voor zorg in het jaar 2020 weliswaar een juist beeld van de aan de Wlz-zorgaanbieders gedane betalingen maar niet van de werkelijk door hen verleende zorg. Deze maatregel is genomen om de financiële huishouding van zorgaanbieders niet in gevaar te brengen. Zorgaanbieders krijgen de financiële gevolgen van de corona uitbraak op een later moment definitief vergoed via de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betreft dan zowel de vergoeding voor doorlopende vaste kosten die niet meer volledig zijn gedekt als gevolg van lagere omzetten als de extra kosten die zorgaanbieders moeten maken voor het treffen van corona-maatregelen. 

  • De onderverdeling van de zorg in natura naar leveringsvormen en zorgsectoren is gewijzigd ten opzichte van de onderverdeling die wij in eerder jaren rapporteerden. Die onderverdeling komt tot stand door gebruik te maken van een uit de declaratiecijfers van de zorgkantoren te destilleren verdeelsleutel. Die onderverdeling is veranderd omdat ZINL met ingang van 2020 gebruik maakt van de volledige set aan declaratiecijfers van de zorgkantoren. Deze maken het mogelijk om de kosten gemoeid met dagbesteding en de verschillende toeslagen toe te rekenen aan specifieke zorgsectoren en leveringsvormen. Ook kunnen nu de overige basisprestaties verblijf (o.a. overbruggingszorg, mutatiedagen, crisisopvang, logeren) en deeltijdverblijf worden gespecificeerd.

  • Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor langdurige zorg bieden we u graag aan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers: www.zorgcijfersdatabank.nl.