Publicatie Wlz 2015 - 2020

Op deze pagina kunt u de tabel met de kwartaalcijfers Wlz bekijken en downloaden.

Toelichting

  • De voorlopige zorglasten 2020 geven in dit stadium nog een coronavrij en daarmee irreëel beeld.
  • De lasten voor zorg in natura zijn voor de schadejaren 2019 en 2020 gebaseerd op de door het CAK op verzoek van zorgkantoren aan zorgaanbieders gedane betalingen. Deze bevoorschotting door het CAK in 2020 is niet aangepast als de productie van zorgaanbieders achterblijft op de productieafspraken als gevolg van COVID-19.
  • De reguliere betalingen zijn doorgegaan alsof geen sprake is van effecten van de corona-pandemie op de bedrijfsvoering. Hierdoor geven de kosten voor zorg in het jaar 2020 weliswaar een juist beeld van de aan de Wlz-zorgaanbieders gedane betalingen, maar niet van de werkelijk door hen verleende zorg. Deze maatregel is genomen om de financiële huishouding van zorgaanbieders niet in gevaar te brengen. Zorgaanbieders krijgen de financiële gevolgen van de corona-uitbraak op een later moment vergoed via de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betreft zowel de extra kosten die aanbieders moeten maken voor het treffen van corona-maatregelen als een vergoeding voor doorlopende vaste kosten die niet volledig meer worden gedekt als gevolg van lagere omzetten.
  • De met beide vergoedingsregelingen gemoeide kosten voor het Fonds Langdurige Zorg zijn nog niet bekend en niet verwerkt in dit overzicht.
  • De onderverdeling van de zorg in natura naar leveringsvormen en zorgsectoren is gewijzigd ten opzichte van de onderverdeling die wij in eerder jaren rapporteerden. Die onderverdeling komt tot stand door gebruik te maken van een uit de declaratiecijfers van de zorgkantoren te destilleren verdeelsleutel. Die onderverdeling is veranderd omdat ZINL met ingang van 2020 gebruik maakt van de volledige set aan declaratiecijfers van de zorgkantoren. Deze maken het mogelijk om de kosten gemoeid met dagbesteding en de verschillende toeslagen toe te rekenen aan specifieke zorgsectoren en leveringsvormen. Ook kunnen nu de overige basisprestaties verblijf (o.a. overbruggingszorg, mutatiedagen, crisisopvang, logeren) en deeltijdverblijf worden gespecificeerd.
  • Deze nieuwe, verbeterde onderverdeling hebben wij kunnen doorvoeren voor de jaren 2018-2020, maar nog niet voor de oudere jaren 2015-2017. Dit is de reden waarom de onderverdeling voor de oudere jaren tijdelijk op grijs staat. Wij verwachten deze bij een eerstvolgende actualisatie weer te kunnen aanbrengen.
  • Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor langdurige zorg bieden we u graag aan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers: www.zorgcijfersdatabank.nl.