Publicatie Wlz 2015 - 2020

  • De voorlopige zorglasten 2020 geven in dit stadium nog een coronavrij en daarmee irreëel beeld.

De lasten voor zorg in natura zijn voor de schadejaren 2019 en 2020 gebaseerd op de door het CAK op verzoek van zorgkantoren aan zorgaanbieders gedane betalingen. Deze bevoorschotting door het CAK in 2020 is niet aangepast als de productie van zorgaanbieders achterblijft op de productieafspraken als gevolg van het coronavirus.  De reguliere betalingen zijn doorgegaan alsof geen sprake is van effecten van het coronavirus op de bedrijfsvoering.  Hiertoe is besloten om de financiële huishouding van zorgaanbieders niet onnodig in gevaar te brengen. Zorgaanbieders zullen de inkomsten die zij mislopen als gevolg van Covid-19 én de extra kosten die zij daarvoor maken vergoed krijgen.

De onderverdeling van de zorg in natura naar leveringsvormen en zorgsectoren is gewijzigd ten opzichte van de onderverdeling die wij vóór Q1-2020 rapporteerden. Die onderverdeling komt tot stand door gebruik te maken van een uit de declaratiecijfers van de zorgkantoren te destilleren verdeelsleutel. Die onderverdeling is veranderd omdat ZINL met ingang van 2020 gebruik maakt van de volledige set aan declaratiecijfers van de zorgkantoren. Deze maken het mogelijk om de kosten gemoeid met dagbesteding en de verschillende toeslagen toe te rekenen aan specifieke zorgsectoren en leveringsvormen. Ook kunnen nu de overige basisprestaties verblijf (o.a. overbruggingszorg, mutatiedagen, crisisopvang, logeren) en deeltijdverblijf worden gespecificeerd. Deze nieuwe, verbeterde onderverdeling hebben wij kunnen doorvoeren voor de jaren 2018-2020 maar nog niet voor de oudere jaren 2015-2017. Dit is de reden waarom de onderverdeling voor de oudere jaren tijdelijk op grijs staat. Wij verwachten deze bij de eerstvolgende actualisatie weer te kunnen aanbrengen.