Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 – herziene versie juni 2018

Het Toetsingskader versie 2.1 is een beleidsregel die het Zorginstituut in 2015 heeft opgesteld. Tot 1 juli 2021 beoordeelt het Zorginstituut op basis van dit Toetsingskader of een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of meetinstrument die partijen hebben aangeboden voor opname in het Register, kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een zorgproces of een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd. Per 1 juli 2021 treedt het nieuwe Toetsingskader (versie 3.0) in werking.

Doel van het Toetsingskader

Het belangrijkste doel van Toetsingskader versie 2.1 is waarborgen dat de kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten die in het Register zijn opgenomen, van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze kwaliteitsinstrumenten goede zorg beschrijven, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid.

Meer informatie