Jaarverslag 2019 Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland zet zich ervoor in dat alle 17 miljoen Nederlanders toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. In 2019 deden we dat precies 70 jaar. Onze drijfveer is dat iedereen van goede zorg verzekerd moet zijn. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Vanuit die gedachte geven wij uitvoering aan de solidariteit in het zorgstelsel.

Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen

Betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid

Het Zorginstituut staat voor 3 maatschappelijke waarden: betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Deze waarden hebben we vertaald in 3 ambities, die zijn vastgelegd in ons Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2022:

  • we richten ons op de betaalbaarheid van de zorg;
  • we werken aan betere zorg, die bovendien sneller beschikbaar is;
  • we streven naar betere informatievoorziening richting burgers, zodat zij zelf keuzes kunnen maken over hun gezondheid.

Maatschappelijke impact

Ook in 2019 hebben we gewerkt aan diverse producten en programma’s die bijdragen aan onze ambities. Deze staan in dit jaarverslag toegelicht. Voor de uitvoering van deze opdrachten is het essentieel dat wij de maatschappelijke context kennen. Wij zoeken actief verbinding met partijen in het veld, onze adviescommissies, andere publieke organisaties zoals IGJ en NZa en burgers om ons gedachtegoed in een brede context te plaatsen en hier feedback op te krijgen. Zo houden we aansluiting bij wat er leeft en kunnen wij namens de samenleving de soms moeilijke afwegingen maken over de samenstelling van het basispakket en de minimale kwaliteit van zorg. In 2019 zagen we hoeveel maatschappelijke impact onze besluiten kunnen hebben, met onder meer Fampyra, de hooggebergtebehandeling voor longpatiënten (Davos) en de Flash Glucose Monitor.

Informatiemanagement en kostenanalyses

Ook kennis van informatiemanagement in de zorg is essentieel voor het realiseren van onze ambities. De zorg kan niet meer zonder data en data-uitwisseling en het Zorginstituut heeft hierin een groeiende rol. Niet alleen in de traditionele Zvw en Wlz, maar ook ten aanzien van de Wmo en Jeugdzorg. Ook in 2020 zetten we hierop in. Daarnaast werken we aan verdere verdieping op het terrein van de reguliere financiële uitvoeringstaken en onze inzichten in kostenontwikkelingen en -analyses. Ook hiermee dragen wij bij aan betaalbaarheid en solidariteit.

Impact

In 2019 hebben we Berenschot gevraagd ons handelen en de impact van onze producten te onderzoeken. Berenschot stelt dat het Zorginstituut onder stelsel- en veldpartijen een goede reputatie heeft als zijnde onafhankelijk, betrouwbaar en competent. Berenschot komt met 3 strategische aanbevelingen, die we in 2019 en 2020 in een reeks van strategiesessies hebben opgepakt.

  • De eerste aanbeveling is doorlopend aandacht te geven aan de beoogde impact van activiteiten. We doen dit door meer thematisch te gaan werken aan maatschappelijke issues.
  • De tweede aanbeveling is te focussen op datgene waar we invloed op hebben. Om dit te bereiken, kijken we per thema hoe ver onze impact reikt en waar we resultaten kunnen beloven. Actief stakeholdermanagement draagt hieraan bij.
  • De derde aanbeveling is zorgen voor kennisaccumulatie rondom impact. Hieraan werken we door binnen de thema’s meer kennis uit te wisselen en verbindingen te leggen, in- en extern. In 2019 is ook gewerkt aan een duidelijker positionering van het Zorginstituut, vanuit het idee meer naar buiten te treden.

Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede koers zitten om onze ambities waar te maken en publieke waarde toe te voegen met betaalbare, kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor iedere inwoner van ons land.