Tweede wijziging van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen Wlz en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2015

De beheerskosten voor de uitvoering van de Wlz zijn gebudgetteerd. Iedere Wlz-uitvoerder en ieder zorgkantoor ontvangt jaarlijks een budget. Het Zorginstituut bepaalt hoe de besteedbare middelen worden verdeeld en kan voorschotten op de uitkeringen voor de beheerskosten verlenen.
Dit is een tweede wijziging op de regeling van 2 februari 2015.