GVS-advies Atectura® Breezhaler® voor de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen en adolescenten

Het Zorginstituut heeft getoetst of het product indacaterolacetaat/mometasonfuroaat (Atectura® Breezhaler®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Indacaterolacetaat/mometasonfuroaat is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Omdat de werkzame bestanddelen van Atectura® Breezhaler® al zijn opgenomen in het GVS, kan worden volstaan met een beperkte toetsing. Het Zorginstituut adviseert om Atectura® Breezhaler® op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Werkzame bestanddelen Atectura® Breezhaler® al opgenomen in het GVS

Atectura® Breezhaler® is een combinatiepreparaat met 2 werkzame bestanddelen: indacaterol, en mometasonfuroaat. Het eerste is al opgenomen in het GVS. Mometasonfuroaat nog niet, maar het is in 2011 al goedgekeurd door het CVZ, de voorganger van het Zorginstituut.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Atectura® Breezhaler® is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen adolescenten van 12 jaar en ouder, die niet voldoende onder controle zijn met inhalatiecorticosteroïden en geïnhaleerde kortwerkende bèta2-agonisten.

Advies Zorginstituut

De voorgestelde prijs van Atectura® Breezhaler® als combinatietherapie is lager dan de prijs van de losse componenten bij elkaar. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om Atectura® Breezhaler® op basis van technische redenen op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. Ze zijn een zogeheten te verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.