Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties

Zorginstituut Nederland heeft de beoordeling van osimertinib (Tagrisso®) voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties afgerond. Osimertinib is vanwege de hoge prijs voor deze indicatie in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Voor de tweedelijnsbehandeling van patiënten met NSCLC en een T790M-mutatie was osimertinib al in het pakket ingestroomd. Het Zorginstituut adviseert om osimertinib niet in het basispakket op te nemen, tenzij de minister door prijsonderhandelingen de prijs zodanig kan laten zakken dat de inzet van osimertinib kosteneffectief wordt.

Integrale weging pakketcriteria en pakketadvies

Osimertinib voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of L858R-activerende EGFR-mutatie. Bij deze patiënten is een therapeutische meerwaarde aangetoond van osimertinib ten opzichte van de bestaande middelen bij deze indicatie. Deze meerwaarde is gebaseerd op een positief effect op progressievrije overleving en een verbeterd toxiciteitsprofiel. Het lijkt waarschijnlijk dat osimertinib ook leidt tot een verbeterde overleving, maar de omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden bepaald op basis van de huidige analyses.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Osimertinib (Tagrisso®) voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met NSCLC is op 26 juni 2018 in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. In het kort komt het erop neer dat voor intramurale geneesmiddelen met een voorzienbaar groot kostenbeslag, bij wijze van uitzondering, een product niet automatisch instroomt in het verzekerde pakket, maar in een 'sluis' wordt geplaatst. Dit houdt dus in dat het geneesmiddel eerst expliciet wordt uitgesloten van vergoeding. Instroom kan pas volgen na een positieve beoordeling door het Zorginstituut, succesvolle prijsonderhandelingen en afspraken over gepast gebruik.

Te duur

Het Zorginstituut, daarbij geadviseerd door de Adviescommissie Pakket (ACP), ziet geen argumenten ter rechtvaardiging van de hoge prijs die leidt tot een ongunstigere kosteneffectiviteit. De hoge budgetimpact in relatie tot de onzekerheid over de kosteneffectiviteit zorgt voor een grote kans dat opname van osimertinib andere zorg gaat verdringen. Het Zorginstituut adviseert om osimertinib niet in het verzekerde pakket op te nemen, tenzij de minister door prijsonderhandelingen kosteneffectieve inzet van osimertinib kan worden gerealiseerd. Het Zorginstituut adviseert om osimertinib niet in het basispakket op te nemen, tenzij de minister door prijsonderhandelingen de prijs zodanig kan laten zakken dat de inzet van osimertinib kosteneffectief wordt.

Opname in het basispakket

Naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut is de minister in 2019 gestart met prijsonderhandelingen met de fabrikant van osimertinib. Eind 2019 zijn de onderhandelingen afgerond en sinds begin dit 2020 behoort de behandeling tot het verzekerde pakket. Afgesproken is, dat als er nieuwe gegevens beschikbaar zouden komen over de overleving van patiënten, de minister opnieuw een beoordeling kan aanvragen over de effectiviteit in relatie tot de kosten bij het Zorginstituut. Na het beschikbaar komen van deze gegevens heeft het Zorginstituut in september 2020 een herbeoordeling uitgevoerd:
Pakketadvies osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties (herbeoordeling)