Advies: Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

De kern van dit advies is om bij instellingszorg en situaties die daarop lijken, zoals geclusterd volledig pakket thuis (vpt), alle behandeling en aanvullende zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) te laten komen. De reden hiervoor is vooral dat de doelgroep (de meest kwetsbaren) is aangewezen op integrale, interdisciplinaire zorg. Positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz geeft de beste mogelijkheden deze zorg te bieden. De integrale zorg moet naast huisartsenzorg ook alle paramedische zorg, hulpmiddelen, farmaceutische zorg en tandheelkundige zorg omvatten.

Alle zorg vanuit één wet

De belangrijkste motivering voor deze verandering is om te waarborgen dat de Wlz-cliënten in een instelling de integrale zorg krijgen waarop ze zijn aangewezen. Een deel van de zorg die zij ontvangen, waaronder de huisarts, farmaceutische zorg en hulpmiddelen, komt nu vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of is voor eigen rekening. Bij implementatie van dit advies, ontvangen zij straks vrijwel alle zorg vanuit de Wlz. Hiermee zou het historisch gegroeide onderscheid tussen verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling verdwijnen.