Publicaties

Systeemadvies fysio- en oefentherapie

Fysio- en oefentherapie is een in omvang beperkt omschreven aanspraak in de Zorgverzekeringswet, wat leidt tot uitwijkgedrag naar duurdere vormen van zorg en tot uitstel of zelfs afzien van zorg. Het Zorginstuut adviseert om de fysio- en oefentherapie als verzekerde prestatie te omschrijven en te bepalen op basis van de criteria 'plegen te bieden' en 'stand van de wetenschap en praktijk'.

Randvoorwaarden

Allereerst is echter een overgangstraject nodig, waarin zorgaanbieders en patiëntenorganisaties kwaliteitsstandaarden kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de huidige bekostiging per zitting een knelpunt, want dat kan leiden tot een verkeerde prikkel voor zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit zou hierin een rol kunnen spelen door te onderzoeken of andere bekostigingsmogelijkheden haalbaar zijn.

Als de minister besluit dit advies over te nemen, zal het Zorginstituut op basis van een later uit te voeren evaluatie-onderzoek en de resultaten van de gewijzigde financiering een vervolgadvies uitbrengen.