Voldoen aan voorwaarden Toetsingskader voor plaatsing kwaliteitsinstrumenten in Register

Het Toetsingskader is een door het Zorginstituut opgestelde beleidsregel op basis waarvan wordt beoordeeld of een voor het Register voorgedragen kwaliteitsproduct kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een zorgproces respectievelijk als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd.

Criteria voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden

De betrokkenheid en instemming van partijen in de zorg is de basis voor het toetsingskader. Het Zorginstituut gebruikt het toetsingskader om te beoordelen of alle relevante partijen zijn gehoord en samen achter het eindresultaat staan. De elementen waarop wordt getoetst is in consultatie met het veld bepaald. Doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn en goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze goede zorg beschrijven, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid. Het Toetsingskader helpt inconsistenties tussen kwaliteitsstandaarden en dubbele uitvraag via meetinstrumenten te voorkomen.

Belangrijke criteria in het Toetsingskader:

  • De relevante partijen in de zorg bieden gezamenlijk de kwaliteitsstandaard, het meetinstrument of informatiestandaard bij het register aan.
  • De cliënt met zijn zorgvraag staat centraal.
  • Zorg dragen voor valide en betrouwbare informatie voor het publiek met een cliëntversie.
  • Vastleggen van een adequate beschrijving van het zorgproces.
  • Afspraken over gegevensvastlegging en gegevensuitwisseling.