Uitvoeren van de financiering van Zvw en Wlz

Het Zorginstituut speelt een belangrijke, uitvoerende rol bij geldstromen die omgaan in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Die rol omvat:

  • Beheren van de fondsen in het kader van de Zvw en de Wlz. Voor elk fonds stelt het Zorginstituut een jaarverslag op waarin de baten en lasten zijn verantwoord.
  • Beheren van premies die werkgevers en uitkeringsinstanties betalen voor de kosten van zorg. Die premies zijn de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en de premie Wlz.
  • Verdelen van de premiegelden over zorgverzekeraars (risicoverevening) en zorgkantoren;
  • Verstrekken van beheerskostenbudgetten aan zorgverzekeraars en zorgkantoren in het kader van de Wlz.
  • Uitvoeren van subsidieregelingen, zoals extramurale behandeling, ADL-assistentie en eerstelijnsverblijf.

Zie ook