Financiering en kostenontwikkeling Zvw en Wlz

Het Zorginstituut speelt een belangrijke (uitvoerende) rol bij geldstromen die omgaan in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met de financiële taken draagt het Zorginstituut bij aan een goed werkend en betaalbaar zorgstelsel voor iedereen.

Het beheer van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz)

Het innen en verdelen van gelden voor het Zvf en Flz:

 • Het innen van alle inkomensafhankelijke premies en bijdragen die burgers, werkgevers en uitkeringsinstanties betalen aan de belastingdienst en het CAK
 • Het bepalen en verstrekken van premies en bijdragen aan alle zorgverzekeraars (risicoverevening).
 • Het bevoorschotten van het CAK vanuit het fonds langdurige zorg, zodat het CAK in opdracht van de Zorgkantoren de WLZ zorginstellingen kan betalen.
 • Het verstrekken van beheerskostenbudgetten aan zorgkantoren voor de bekostiging van organisatie van de langdurige zorg.
 • Het verstrekken van beheerskostenbudgetten aan zorgverzekeraars voor verzekerden tot 18 jaar.
 • Bevorderen van de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK. Deze taak is vastgelegd in artikel 5.1.1, 1e lid van de Wlz. Het Zorginstituut kan op grond van het 2e lid van dit artikel beleidsregels stellen voor de Wlz-uitvoerders en het CAK. We stellen hierbij de cliënt centraal en daarnaast staan een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de wet en vermindering van administratieve lasten voorop.
 • Het (financieel) uitvoeren van verschillende subsidieregelingen.  

Verantwoording:

 • Het in kaart brengen van de omvang en rechtmatigheid van de geldstromen binnen deze 2 fondsen.
 • Het jaarlijks publiceren van het Financieel Jaarverslag Fondsen. Hierin leggen we verantwoording af over het beheer van de fondsen, onder meer aan het ministerie van VWS en De Nederlandsche Bank.

Het analyseren van zorgkostenontwikkelingen

 • Het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van het maken en evalueren van beleid, waarbij wij Big Data combineren met fondsbeheer- en zorginhoudelijke inzichten.
 • Het maken van kwartaalrapportages over de zorglasten binnen de Zvw en Wlz ten behoeve van de begrotingscyclus van het ministerie van VWS, De Nationale Zorgrekeningen van het CBS en de bepaling van het EMU saldo door de Nederlandse Bank
 • Het informeren van de maatschappij over relevante zorgkosten ontwikkelingen, zodat de solidariteit van het stelsel wordt behouden.