Duidelijk maken wat wel of geen verzekerde zorg is (Duiden)

Bij onduidelijkheid over de precieze inhoud van het basispakket aan verzekerde zorg stelt het Zorginstituut in zogeheten standpunten vast welke zorg tot het basispakket behoort. Dit gaat over de bestaande situatie van het basispakket. De standpunten worden getoetst door verschillende commissies: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP).

Duiden in de Zorgverzekeringswet

Bij geschillen of onduidelijkheden over de vergoeding van de geneeskundige zorg uit het basispakket geeft het Zorginstituut een niet bindend advies. Als het voor een geschil nodig is dat er een duiding komt, dan is het daaruit voortvloeiende standpunt van Zorginstituut Nederland bindend.

Duiden in de Wet langdurige zorg

Het indicatieorgaan voor langdurige zorg, het Centrum Indicatiestelling (CIZ), is wettelijk verplicht geschillen over de indicatiestelling ter advies aan het Zorginstituut voor te leggen; het advies van het Zorginstituut is niet bindend.

Lees meer over hoe we deze taken uitvoeren op de pagina 'Werkwijze en procedures - adviseren over het basispakket'.