Jaarverslag 2018 Zorginstituut Nederland

‘Van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk’. Dit is al ruim 5 jaar het motto van het Zorginstituut. Ook in dit verslagjaar, 2018, is het nog steeds onverminderd van kracht. Het vormt de leidraad in de uitvoering van onze wettelijke taken, die in de basis ook niet zijn veranderd.
Toch betekent dit niet dat het Zorginstituut als organisatie heeft stilgestaan. Het Zorginstituut behartigt immers de belangen van de 17 miljoen burgers in dit land. Dat kunnen we alleen doen door naar die burger te luisteren, oog te hebben voor wat speelt in de samenleving. En die samenleving verandert continu.

Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen

Nu en in de toekomst

Willen wij in dienst van de samenleving goed kunnen functioneren, dan moeten we meebewegen, groeien en ons ontwikkelen. Dat is wat het Zorginstituut in 2018 heeft gedaan: om goed toegerust te zijn op de uitvoering van onze taken – nu en in de toekomst - hebben wij in mei 2018 een Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 opgesteld. Daarin hebben wij 3 ambities geformuleerd:

  1. We richten ons op de betaalbaarheid van de zorg.
  2. We werken aan betere zorg die bovendien sneller beschikbaar is.
  3. We streven naar betere informatievoorziening richting de burger, zodat die zelf keuzes kan maken over zijn gezondheid.

2018 was het 1e jaar waarin wij met de focus op deze ambities onze dagelijkse werkzaamheden en onze organisatie hebben vormgegeven. In dit jaarverslag laat het Zorginstituut zien hoe de ambities in 2018 richting gaven aan de uitvoering van de kerntaken. Zij leidden tot nieuwe initiatieven en projecten; dit verslag toont daarvan een paar aansprekende voorbeelden. Binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ zijn nieuwe trajecten geïnitieerd. Ook zijn er enkele belangrijke programma’s gestart, zoals ‘Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt’ en ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’. Deze programma’s kunnen alleen tot stand komen door de integrale samenwerking van alle afdelingen binnen het Zorginstituut.

Met het gezicht naar buiten

In 2018 heeft het Zorginstituut de basis gelegd om ook de komende jaren vanuit deze ambities te werken aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Niet vanuit een ivoren toren, maar met het gezicht naar de samenleving, luisterend naar de burger, en nadrukkelijk de verbinding zoekend met partijen in het veld, met onze adviescommissies en met andere publieke organisaties als de NZa en IGJ. Want alleen gezamenlijk kan het Zorginstituut de ambities waarmaken en ervoor zorgen dat iedere inwoner van dit land de beste, betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg krijgt, nu en in de toekomst.