Samenwerking in onderzoek en wetenschap

Het Zorginstituut is geen wetenschappelijk instituut, maar het is wél een kennisinstituut. Onze werkzaamheden vragen om kennisintensief werk, waarbij wetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren een rol speelt. Om haar ambities te realiseren is het Zorginstituut mede afhankelijk van beslissingen en gedrag van andere partijen in de zorg. Om die reden wil het Zorginstituut overtuigingskracht en inhoudelijk gezag hebben. Onderzoek draagt daaraan bij. Zonder wetenschappelijke input en ontwikkeling verliezen we de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving, de zorg en de industrie.

Verschillende soorten onderzoek

Het Zorginstituut verkrijgt kennis op verschillende manieren, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Via de onderstaande linken is meer informatie te vinden over de verschillende methodes en type onderzoek waarmee wij deze kennis vergaren.

Onderzoek in samenwerking met ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.
In het programma 'Ondersteuning Zorginstituut' werkt ZonMw samen met de de teams van het Zorginstituut die zich bezighouden met kwaliteit van de zorg. Met als doel betere instrumenten te ontwikkelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om het Zorginstituut via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis.

Lees meer over de samenwerking met ZonMw op de pagina 'Kwaliteit van zorg - samenwerking met ZonMw'.

Onderzoek in samenwerking met Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

In het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg bundelen de 8 umc's hun krachten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel: betere patiëntenzorg.
Doel van deze samenwerking tussen de NFU en het Zorginstituut is het bediscussiëren en nader onderzoeken van (toekomstige) ontwikkelingen op kwaliteitsonderwerpen ter ondersteuning van de kwaliteitstaken.

Lees meer over de samenwerking met het NFU op de pagina 'Onderzoek en wetenschap systeem- en leefwereld'.

Academische Werkplaatsen, leerstoelen en promotieonderzoeken

Vanwege de uitvoering van de taken maakt het Zorginstituut zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke kennis. Zo hebben veel medewerkers een academische opleiding afgerond en zijn ook een groeiend aantal adviseurs gepromoveerd op een zorginhoudelijk onderwerp. De methoden die gebruikt worden binnen de verschillende processen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (evidence based policy). Daarnaast is het van belang dat de gebruikte methoden/beslissingen goed wetenschappelijk onderbouwd zijn. Voor de uitvoering van deze taken is er samenwerking met de academische werkplaats, zijn er leerstoelen en lopen er promotieonderzoeken. Lees meer hierover op de pagina 'Onderzoek en wetenschap'.