Beleid en onderzoek voor beheer van het basispakket zorg

Zorginstituut Nederland streeft ernaar om burgers nu en in de toekomst van goede zorg verzekerd te laten zijn, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. De taken die het Zorginstituut uitvoert, dragen daaraan bij. Het gaat bij deze taken om kennisintensief werk, dat grotendeels uitgevoerd wordt door academisch geschoolde professionals.

Academische werkplaats

Health Technology Assessment (HTA) is een academische werkplaats verbonden met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht. De sectie is verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s op het gebied van de gezondheidseconomie. Daarbij gaat het om het bepalen van de implicaties van het invoeren, verspreiden en toepassen van (nieuwe) medische technologieën en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende gezondheidswinst.

HTA heeft als doel een brug te vormen tussen onderzoek en beleid. Een ander belangrijk onderzoeksthema waarin de sectie nationaal en internationaal een toonaangevende rol speelt, betreft het meten en vergelijken van gelijkheid in de verdeling van en de toegang tot zorg.

Naast de promotietrajecten binnen HTA worden er 3 kleine agenderingsonderzoeken uitgevoerd voor actuele thema’s die spelen bij het Zorginstituut (verpleeghuiszorg, ziektemodellen en polyfarmacie).

Binnen deze werkplaats vallen de volgende onderzoeken:

Use of Real-World Evidence (RWE) in HTA practice Amr Makady
Het gebruik van social media om patiënten perspectieven in kaart te brengen voor HTA
Publicatie (Engels):

Use of Social Media in the Assessment of Relative Effectiveness: Explorative Review With Examples From Oncology

Rachel Kalf
Gezondheidseconomie bij het nemen van vergoedingsbeslissingen over niet-geneesmiddelen Joost Enzing
Vroege HTA en adaptieve pathways Rick Vreman
Noodzakelijk te verzekeren zorg: een lastig criterium Tineke Vliek
EUnetHTA Magali Boers
Strategy for implementing Pharmacoeconomics on National Health Insurance in middle income countries: Indonesia as a reference case Riswandy Wasir

Nog te starten onderzoek:

Conflicterende waarden
Welke waarden liggen besloten in kosteneffectiviteitsanalysen?