Afdelingen

Zorginstituut Nederland heeft circa 400 medewerkers verdeeld over 6 afdelingen. Een overzicht van de leden van de Raad van Bestuur en het Management is te vinden in het organogram.

Afdeling Zorg

Binnen de afdeling Zorg werken 9 zorginhoudelijke teams aan de realisatie van de pakkettaken en de kwaliteitstaken van het Zorginstituut. Zij werken op geïntegreerde wijze aan het:

 • Bevorderen van de totstandkoming van kwaliteitsinstrumenten;
 • Helpen eenmaal vastgestelde kwaliteitsstandaarden in te voeren;
 • Stimuleren van gepast gebruik van zorg;
 • Beschikbaar maken van informatie over kwaliteit van geleverde zorg voor burgers en andere partijen in de zorg;
 • Adviseren over de inhoud en samenstelling van het verzekerde pakket; dit op basis van wettelijke, zorginhoudelijke en maatschappelijke criteria;
 • Adviseren over verzekeringsgeschillen tussen zorgverzekeraars of zorgkantoren en verzekerden en over indicatiegeschillen tussen het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en verzekerden;
 • Toetsen van voorgenomen pakketmaatregelen en het doorrekenen van scenario’s bij wijzigingen van het pakket.

Afdeling Fondsen

De afdeling Fondsen richt zich op de uitvoering van een aantal specifieke financiële taken:

 • Risicovereveningsbijdragen Zvw voor zorgverzekeraars;
 • Financieel jaarverslag en verantwoording Zvw- en AWBZ/Wlz -fondsen voor VWS;
 • Beheerskostenvergoeding voor zorgkantoren en subsidies aan zorgkantoren en zorginstellingen.

Correcte bekostiging vanuit het Zorginstituut stelt zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen in staat hun rol in het stelsel goed te kunnen uitvoeren, waarin zorgplicht en acceptatieplicht twee belangrijke pijlers zijn.

Afdeling Informatiemanagement

De afdeling Informatiemanagement ondersteunt de primaire afdelingen op het gebied van informatiebeleid, databeheer en business applicaties. De werkzaamheden van Informatiemanagement zijn geclusterd in 3 teams: Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur, Databeheer & Informatiestandaarden.

Afdeling Ontwikkeling, Wetenschap & Internationale Zaken

Het team Ontwikkeling & Wetenschap ontwikkelt nieuwe en verbetert bestaande procedures, methoden en instrumenten voor pakketbeheer en kwaliteitsbevordering en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan, helpt bij de toepassing ervan en toetst of er ook conform de ontwikkelde procedures, methoden en instrumenten wordt gewerkt.

Het team Internationale Zaken onderhoudt de internationale betrekkingen. Er is intensief contact met de samenwerkingsverbanden die instrumenten, methoden en procedures van onze werkwijze voor pakketbeheer en kwaliteitsbevordering opleveren.

Afdeling Bedrijfsdiensten

In de afdeling Bedrijfsdiensten zijn de algemene diensten opgenomen die producten leveren en diensten verrichten voor de gehele organisatie. Het gaat hier om:

 • Bestuursondersteuning
 • Communicatie
 • Juridische ondersteuning
 • Audit
 • Personeel
 • Organisatieontwikkeling
 • Financiën
 • Inkoop
 • Facilitaire zaken
 • ICT-ondersteuning