Wob-verzoek

Via een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vraagt u het Zorginstituut informatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. Hier vindt u informatie over het indienen van een Wob-verzoek.

Eisen Wob-verzoek

Iedereen mag bij het Zorginstituut een Wob-verzoek indienen. In de Wob is omschreven hoe de behandeling van deze verzoeken dient plaats te vinden.  

Een Wob-verzoek kent geen vormvereisten. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Wob-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het Zorginstituut over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Wat hebben wij van u nodig?

Wij verzoeken u om ons uw adresgegevens te verstrekken, zodat wij u per brief kunnen bereiken.

Wanneer krijgt u een reactie?

U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Wob-verzoek. Het Zorginstituut kan deze termijn nog met 4 weken verlengen. Bijvoorbeeld als het gaat om veel informatie of als er een zienswijze gevraagd dient te worden aan een derde-belanghebbende. Als het langer duurt, krijgt u dit schriftelijk te horen voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Het Zorginstituut kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Wob-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Waar kunt u uw Wob-verzoek indienen?

Stuur uw verzoek per e-mail naar: WOB@zinl.nl

Of per post naar:

Zorginstituut Nederland
t.a.v. Team Compliance en Juridische Zaken
Postbus 320
1110 AH  DIEMEN