Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

In de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 heeft de staatssecretaris van VWS extra middelen (23,700 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze middelen zijn voor de dekking van de uitvoeringskosten van het persoonsgebonden budget (pgb) die vallen onder de Wlz. Daarnaast is er voor het budget van Wlz-uitvoerders nog 0,111 miljoen euro aanvullend beschikbaar voor de onafhankelijke cliëntondersteuning in de 2 regio’s waar het experiment Persoonsvolgende zorg plaats vindt.

De staatssecretaris van VWS heeft in de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten 2017 het macrobedrag dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz in 2017 vastgesteld op 153,753 miljoen euro. Het bedrag dient als dekking van de totale beheerskosten van de zorgkantoren en de Wlz-uitvoerders.