Zvw 2009

De minister van VWS heeft het macro-bedrag dat beschikbaar is voor de prestaties van de Zvw in 2009 vastgesteld op 31.624,7 miljoen euro. Daarvan is 18.033,0 miljoen euro beschikbaar voor de vereveningsbijdragen. Dit bedrag dient als dekking van onevenredige lasten van individuele zorgverzekeraars als gevolg van de acceptatieplicht.

Vereveningsbijdragen

De kosten van de prestaties Zvw worden per verzekerde genormeerd. Deze normbedragen per verzekerde tellen op tot een vereveningsbijdrage per zorgverzekeraar. Het Zorginstituut keert deze vereveningsbijdrage uit aan zorgverzekeraars onder aftrek van de rekenpremies die verzekerden rechtstreeks aan zorgverzekeraars betalen.

Op basis van de regeling van VWS stellen wij beleidsregels vast voor de verdeling van de vereveningsbijdragen over de zorgverzekeraars.

Ex-ante vaststelling

In oktober voorafgaand aan het bijdragejaar stellen wij in de ex-ante vaststelling Zvw per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage vast.

Lenteherberekening

In april van het bijdragejaar herberekenen wij de verzekerdenaantallen op basis van de verzekerdenstand van de maand maart.

Eerste voorlopige vaststelling

In september na het bijdragejaar stellen wij per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage voor de eerste keer voorlopig vast op basis van gerealiseerde verzekerdenaantallen en voorlopige gegevens in de jaarstaat Zvw van de zorgverzekeraars.

Tweede voorlopige vaststelling

In september van het derde jaar na het bijdragejaar stellen wij per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage voor de tweede keer voorlopig vast op basis van gedeeltelijk nieuwe gegevens. Verder betrekt het Zorginstituut hierbij de opbrengstverrekening ziekenhuizen, de opgave hogekostencompensatie van de zorgverzekeraars en de dan bekende correcties van de NZa op basis van de rapporten Zvw.

Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling vindt uiterlijk vier jaar na het bijdragejaar plaats. Hierbij worden eventuele correcties doorgevoerd op de definitieve gegevens in de jaarstaat Zvw op basis van de rapporten Zvw van de NZa.

Specifiek 2009

  • Het FKG/ATC-referentiebestand definieert een FKG aan de hand van een verzameling stofnamen en bijbehorende ATC-codes. De FKG-referentiegegevens bestaan uit een FKG/ATC- referentiebestand en een FKG/DDD-referentiebestand. Het FKG/DDD-referentiebestand is gebaseerd op de G-standaard van Z-index en wordt gebruikt om voor FKG-relevante medicatiegegevens het aantal standaarddagdoseringen (DDD’s) te kunnen berekenen.
  • Het Zorginstituut publiceert diverse lijsten met percentages van de NZa die verzekeraars hanteren bij het corrigeren van de schade voor onder andere de opgave hoge kosten compensatie. Het gaat in 2009 om de ‘FLO-percentages ambulancediensten’, de verrekenpercentages en de vast-variabelpercentages per aanbieder.

Publicaties