Subsidieregelingen voor bestaande en nieuwe zorg

Zorginstituut Nederland voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 4 subsidieregelingen uit. De subsidieregelingen financieren bepaalde zorg of stimuleren vernieuwende zorgontwikkelingen die tot het basispakket van verzekerde zorg (Zvw) behoren of tot de langdurige zorg (Wlz).

Bij 2 regelingen gaat het in principe om meerjarige subsidierelaties met de ontvangende partijen. Voor de subsidieregelingen 'Veelbelovende zorg' en 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' is het Zorginstituut verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing en goedkeuring van subsidieaanvragen voor projectmatige financiering.

De regelingen die het Zorginstituut uitvoert zijn:

ADL-assistentie (Wlz)

ADL-assistentie is hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden. ADL-assistentie is er voor verzekerden met een lichamelijke handicap die zelfstandig wonen in zogeheten ADL-clusterwoningen, en die onder voorwaarden recht hebben op beschikbare persoonlijke assistentie op oproepbasis bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Voor de subsidieregeling ADL-assistentie is in 2021, vanuit het Fonds langdurige zorg (Flz), € 107 miljoen beschikbaar. 

Lees meer over de regeling 'ADL-assistentie'

Anonieme e-mental health (Zvw)

Internet maakt het zorgverleners mogelijk om mensen met psychische of verslavingsklachten anoniem te helpen. Voor sommige mensen die uit angst of schaamte niet bij een zorgverlener durven aankloppen, verlaagt anonieme e-mental health de drempel om toch hulp te zoeken. Omdat het niet mogelijk is om anoniem verleende zorg te declareren bij zorgverzekeraars is er de regeling anonieme e-mental health. In 2021 is voor deze regeling, vanuit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), € 2,1 miljoen beschikbaar. De deadline voor zorgverleners om een subsidieaanvraag in te dienen is standaard 1 oktober. 

Lees meer over de regeling 'Anonieme e-mental health'

Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen (Zvw)

Met deze regeling stimuleert het Zorginstituut het goede gesprek tussen zorgvragers en zorgverleners. De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ bestaat uit 5 jaargangen (2021-2025). Per jaargang is 5 miljoen euro beschikbaar. Een project kan maximaal 1 miljoen euro toegekend krijgen. In 2021 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kwetsbare ouderen over persoonsgerichte zorg. 

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is het vervolg op de succesvolle subsidieregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg'. Deze liep van 2016-2020. Ook deze regeling telde 5 themajaren. Er lopen nu nog 2 projectjaren: 2018 en 2019. De subsidiëring van de projecten die binnen deze projectjaren vallen, loopt in 2021 af. In totaal zijn met de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van de zorg bijna 50 projecten gefinancierd. Allemaal hebben ze kennis en tools opgeleverd die patiënten en hun naasten helpen beter samen met hun zorgverleners te beslissen over een behandeling of nazorg.

De regeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen (Zvw)' sluit aan bij het programma ‘Uitkomstgerichte zorg’ van het ministerie van VWS.

Lees meer over de regeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen'

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (Zvw)

Behandelingen die veelbelovend lijken maar die nog niet uit het basispakket worden vergoed, kunnen via de regeling Veelbelovende zorg een tijdelijke financiering krijgen. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop volgt binnen een half jaar een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket wordt toegelaten. De regeling is op 1 februari 2019 ingegaan. Bij de uitvoering van deze regeling werkt het Zorginstituut intensief samen met ZonMw. Jaarlijks is, vanuit de begroting van het ministerie van VWS, maximaal € 69 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Lees meer over de regeling 'Veelbelovende zorg'