Subsidieregelingen voor bestaande en nieuwe zorg

Zorginstituut Nederland voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 5 subsidieregelingen uit. De subsidieregelingen financieren bepaalde zorg of stimuleren vernieuwende zorgontwikkelingen die tot het basispakket van verzekerde zorg (Zvw) behoren of tot de langdurige zorg (Wlz).

Bij 3 regelingen gaat het in principe om meerjarige subsidierelaties met de ontvangende partijen. Voor de subsidieregelingen 'Veelbelovende zorg' en 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' is het Zorginstituut verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing en goedkeuring van subsidieaanvragen voor projectmatige financiering.

De regelingen die het Zorginstituut uitvoert zijn:

ADL-assistentie (Wlz)

ADL-assistentie is hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden. ADL-assistentie is er voor verzekerden met een lichamelijke handicap die zelfstandig wonen in zogeheten ADL-clusterwoningen, en die onder voorwaarden recht hebben op beschikbare persoonlijke assistentie op oproepbasis bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Voor de subsidieregeling ADL-assistentie is in 2019, vanuit het Fonds langdurige zorg (Flz), € 102,5 miljoen beschikbaar. In 2019 heeft de minister van VWS bepaald dat de subsidiëring van ADL-assistentie voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Deze regeling dateert vanaf het ingaan van de Wet langdurige zorg op 1 januari 2015.

Lees meer over de regeling 'ADL-assistentie'

Anonieme e-mental health (Zvw)

Internet maakt het zorgverleners mogelijk om mensen met psychische of verslavingsklachten anoniem te helpen. Voor sommige mensen die uit angst of schaamte niet bij een zorgverlener durven aankloppen, verlaagt anonieme e-mental health de drempel om toch hulp te zoeken. Omdat het niet mogelijk is om anoniem verleende zorg te declareren bij zorgverzekeraars is er de regeling anonieme e-mental health. Elk jaar is voor deze regeling, vanuit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), € 2 miljoen beschikbaar. De deadline voor zorgverleners om een subsidieaanvraag in te dienen is standaard 1 oktober. 

Lees meer over de regeling 'Anonieme e-mental health'

Extramurale behandeling (Wlz)

Het gaat hierbij om de financiering van bepaalde zorg aan verzekerden die geen indicatie hebben voor Wlz-zorg. Onder andere dagbehandeling maar ook de bezoeken van de specialist ouderengeneeskunde aan huis, worden met behulp van de regeling vergoed. Het Zorginstituut verdeelt het beschikbare budget over de zorgkantoren zodat zij zorgaanbieders kunnen betalen om mensen zonder Wlz-indicatie bepaalde zorg te kunnen bieden. De subsidieregeling wordt momenteel afgebouwd en zal per 1 januari 2021 komen te vervallen. De zorgvormen die nu nog op deze wijze worden gesubsidieerd, zullen dan zijn overgeheveld naar het basispakket. In 2019 is, vanuit het Fonds langdurige zorg (Flz), € 76 miljoen beschikbaar voor de regeling Extramurale behandeling.

Lees meer over de regeling 'Extramurale behandeling'

Transparantie over de Kwaliteit van Zorg (Zvw)

Het Zorginstituut voert de stimuleringsregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' sinds 2016 5 jaar lang uit in opdracht van het ministerie van VWS. Projecten die subsidie ontvangen worden 2 jaar lang ondersteund bij het bevorderen van Samen beslissen in de curatieve zorg. Subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat de kennis en middelen die ermee worden ontwikkeld, actief verspreid worden en onder de aandacht komen van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Goede zorg kan hierdoor beter op de individuele behoeften van de patiënt worden toegesneden. In 2019 is, vanuit de begroting van het ministerie van VWS, € 5,75 miljoen beschikbaar gesteld en hebben 8 projecten subsidie gekregen.

Lees meer over de regeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg'

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (Zvw)

Behandelingen die veelbelovend lijken maar die nog niet uit het basispakket worden vergoed, kunnen via de regeling Veelbelovende zorg een tijdelijke financiering krijgen. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop volgt binnen een half jaar een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket wordt toegelaten. De regeling is op 1 februari 2019 ingegaan. Bij de uitvoering van deze regeling werkt het Zorginstituut intensief samen met ZonMw. Jaarlijks is, vanuit de begroting van het ministerie van VWS, maximaal € 69 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Lees meer over de regeling 'Veelbelovende zorg'