Weblog

Subsidie voor samen beslissen: waarom de lat hoog ligt

De belangstelling voor de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg neemt jaar op jaar toe. Met nog krap een maand te gaan voor het indienen van projectvoorstellen, is de belangstelling voor het thema van 2018 'Het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen' bijzonder groot. Dat bleek al tijdens de informatiebijeenkomst op 15 februari in Utrecht. Daar kwamen 100 vertegenwoordigers van zorgverleners, patiëntenverenigingen en andere organisaties op af. We moesten in allerijl een extra sessie organiseren!

Lessen van vorig jaar

Staat met deze grote interesse bij voorbaat al vast dat de regeling dit jaar garant staat voor een vruchtbare opbrengst aan projecten? Nee, dat niet. Veel belangstelling is fijn, maar vorig jaar was er voor het thema ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’ ook grote belangstelling. Toch moest een tweede selectieronde worden gehouden omdat zoveel projectvoorstellen in de eerste beoordelingsronde afvielen.

De lat ligt hoog, maar niet té

Dit wil niet zeggen dat we bij het Zorginstituut de lat té hoog leggen; wel dat we de lat hoog leggen voor partijen die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage vanuit de stimuleringsregeling. In 2016 is de regeling gestart met elk jaar een ander thema tot 2020. De ambitie is om binnen deze tijdspanne een blijvende beweging op gang te brengen ten aanzien van samen beslissen in de zorg. Een beweging waardoor in een nabije toekomst iedereen de beschikking heeft over informatie waarmee een afgewogen keus voor de best passende zorgbehandeling kan worden gemaakt. Deze ambitie vraagt aan de voorkant een zorgvuldige selectie van projecten die dat ‘blijvende’ in zich hebben. Zodat er ook sprake kan zijn van een duurzame investering van publieke middelen.

Kennis delen, ervaringen uitwisselen

De gewenste olievlekwerking is nog meer dan in voorgaande jaren terug te vinden in de criteria waaraan projectaanvragen in 2018 moeten voldoen. Projecten staan niet op zichzelf.  Teams moeten hun kennis (willen) delen en ervaringen uitwisselen. Dit is een vorm van kruisbestuiving waarvan uit de aanvraag in grote lijnen duidelijk moet blijken wat daarvoor de aanpak zal zijn. Ook de vereiste gelijkwaardige samenwerking tussen zorgverlener en patiënt is een zwaarwegend criterium. We zien wel een toename van het gebruik van uitkomstinformatie door zorgverleners, maar dan met name om zorgprocessen te verbeteren.

Met (straks) dank aan de voorlopers!

Zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie succesvol in te zetten in het proces van samen beslissen, betreden een nieuw pad dat nu nog bijna in zijn geheel moet worden aangelegd. Niet voor niets vragen we expliciet ‘voorlopers’ in te schrijven op de stimuleringsregeling: partijen die al de eerste ervaringen hebben opgedaan met het gebruiken van uitkomstinformatie en daarmee klaar zijn om een volgende stap te maken: het proces van samen beslissen vormgeven met behulp van een goed gebruik van uitkomstinformatie.

Zulke voorlopers staan voor de uitdagende taak de gewenste beweging niet alleen op gang te brengen maar ook op gang te houden. Zodat steeds meer partijen gaan meedoen en de beschikbare kennis uit de projecten zijn weg zal vinden naar steeds meer spreekkamers door heel Nederland. De lat ligt inderdaad hoog en niet iedere projectorganisatie zal deze al kunnen aantikken. Nog niet. Over een paar jaar wel. Met dank aan de voorlopers!

Herkent uw organisatie zich als voorloper? Download dan het aanvraagdocument voor de stimuleringsregeling in 2018.

Willemijn Krol is adviseur bij Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.