Kostenstijging basispakket vóór corona: 4%

In de ZorgCijfers Monitor publiceert Zorginstituut Nederland elk kwartaal over de kostenontwikkelingen binnen het basispakket en de langdurige zorg. Vanwege de corona-uitbraak biedt de meest recente monitor, met cijfers over het 1e kwartaal van 2020, nog geen inzicht in de financiële effecten van COVID-19.

De foto toont een verpleegster die kijkt of een baby gezond is en de moeder die erbij staat

Basispakket: kosten stijgen met 4%

De kosten van het basispakket stijgen in 2020 naar verwachting – en onder voorbehoud van de onzekerheden over de effecten van de corona-uitbraak - naar ruim € 48,2 miljard. Dit is een stijging van bijna € 1,9 miljard (4,0%) ten opzichte van 2019.

Langdurige zorg: 4,5% kostenstijging

De totale kosten van de langdurige zorg stijgen in het 1e kwartaal van 2020 met 4,5% in vergelijking met het 1e kwartaal van 2019. In deze stijging is een deel van alle pgb-betalingen in deze periode nog niet verrekend.  Een deel daarvan is als gevolg van de corona-uitbraak in maart 2020 stopgezet.

Gevolgen uitbraak coronavirus

Het Zorginstituut is in de Zorgcijfers Monitor over het eerste kwartaal van 2020 terughoudend in het inschatten van de kostenontwikkelingen voor geheel 2020. 

Toen verzekeraars eind april de eerstekwartaalstaten van 2020 aanleverden, was de uitbraak van het coronavirus nog maar kort gaande. Zorginstellingen en zorgverzekeraars konden op dat moment nog geen betrouwbare raming geven van de effecten van de corona-uitbraak op de zorguitgaven.

Continuïteitsbijdrage

De NZa heeft in samenspraak met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut voor zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz) een beleidsregel opgesteld voor de vergoeding van extra kosten die zorginstellingen maken in verband met corona en voor een bijdrage in de doorlopende kosten. Deze bijdrage moet voorkomen dat de continuïteit van zorginstellingen in gevaar komt door teruglopende zorgvolumes vanwege de corona-uitbraak. Op het moment van publicatie van deze monitor is de uitwerking van deze beleidsregel nog in volle gang en zijn de effecten hiervan nog niet in de cijfers verwerkt.