Zorginstituut neemt Zorgstandaard Chronische Pijn op in Register

Met de oplevering van een breed gedragen zorgstandaard - met bijbehorende patiëntenversie - is nu voor alle patiënten met chronische pijn helder wat goede zorg is en waar zij informatie daarover kunnen vinden.
De Zorgstandaard Chronische Pijn is samengesteld door een groot aantal organisaties in de zorg rondom chronische pijn: zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars. Het Zorginstituut heeft recent besloten om de zorgstandaard op te nemen in het openbaar Register, waarmee een goede basis gelegd is voor de zorg rondom de patiënt met chronische pijn.

De foto toont een arts en een patiënt die met elkaar in gesprek zijn met op de voorgrond een medisch model van het menselijk lichaam

Zorgstandaard Chronische Pijn

Van chronische pijn is sprake als de pijn langer bestaat dan bij een normaal herstel mag worden verwacht. Pijn die minstens 3 maanden aanhoudt kan chronisch worden genoemd. Het ontstaan van chronische pijn is vaak ingewikkeld en daarmee ook de gevolgen en de behandeling. Patiënten hebben te maken met verschillende behandelaars: huisarts, medisch-specialist, fysiotherapeut, bedrijfsarts, verzekeringsarts of psycholoog. Om te voorkomen dat deze langs elkaar heen werken, moet de zorg rondom de patiënt goed zijn geregeld.
De Zorgstandaard Chronische Pijn geeft aan hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt het beste kunnen samenwerken. Daarnaast geeft de zorgstandaard aanwijzingen om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt. Ook staat omschreven wat de beste ondersteuning is voor de patiënt.
De inhoud van de zorgstandaard is gebaseerd op de huidige inzichten over de zorg voor chronische pijn vanuit onder andere actuele richtlijnen. De zorgstandaard fungeert in die zin als paraplu voor alle beschikbare kennis en beschrijft zowel de inhoud en organisatie van de zorg voor chronische pijn, als de wijze waarop de verschillende zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. De zorgstandaard heeft betrekking op de gehele zorgketen.

Vervolg: ontwikkeling van een multidisciplinaire leidraad

De Zorgstandaard Chronische Pijn was al eerder gereed, maar nog niet aangeboden voor opname in het openbare Register. Partijen hebben eerst een kwaliteitsindicator en een implementatieagenda ontwikkeld. De implementatieagenda biedt een overzicht van de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de zorgstandaard in de praktijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een multidisciplinaire leidraad. Hierin worden concrete handvatten voor medisch-specialisten, huisartsen en paramedici ontwikkeld voor de toepassing van de zorgstandaard. Ook de patiëntenorganisatie en de zorgverzekeraars zullen bij de ontwikkeling van de leidraad betrokken worden. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) zijn de trekkers van deze ontwikkeling en zijn inmiddels hiermee gestart.

Zorgstandaard: hulpmiddel voor kwalitatief goede zorg

Het voornaamste doel van een zorgstandaard is het bevorderen van optimale zorg voor mensen met een chronische ziekte. Een zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt waar kwalitatief goede zorg aan moet voldoen. Niet alleen voor de inhoud van de zorg (zoals behandeling of het voorschrijven van medicijnen), maar ook voor de organisatie ervan én de ondersteuning van zelfmanagement. Uitgangspunt is dat de patiënt als volwaardig partner met eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces optreedt. Een zorgstandaard geeft de maatstaf voor het vereiste niveau van kwaliteit van zorgverlening. Tegelijkertijd biedt het voldoende ruimte voor flexibiliteit en individuele, persoonsgerichte benadering van mensen met een chronische aandoening. Een zorgstandaard is dus een hulpmiddel voor zorgverlener, verzekeraar én patiënt.