Zorginstituut neemt regie op onderdeel Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorginstituut Nederland neemt bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’. Partijen bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt. Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register.

De foto toont een straat met wandelende mensen

Kwaliteitsstatuut: veldnorm voor GGZ aanbieders

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het statuut is een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individueel kwaliteitsstatuut. Vanaf 1 januari 2017 zijn GGZ-aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut, toegespitst op de eigen situatie, te hebben.

Dynamisch model

Het Kwaliteitsstatuut is een dynamisch document dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt. In het bestuurlijk akkoord GGZ van juni 2018 hebben partijen in de GGZ afgesproken om het statuut te herzien, met als doel:

  • Terugdringen administratieve lasten
  • Terugdringen wachttijden door flexibiliteit/taakherschikking van beroepen

Op verzoek van partijen heeft het Zorginstituut het onderwerp op 1 oktober 2018 op de Meerjarenagenda geplaatst.

Doorzettingsmacht Regiebehandelaarschap

Belangrijk onderdeel van het Kwaliteitsstatuut zijn de afspraken over het ‘regiebehandelaarschap’. Partijen hebben geen consensus bereikt over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op te pakken.

Betere informatie voor patiënten

Eind maart 2019 hebben partijen een aangepaste versie vastgesteld. Zij worden verzocht deze versie voor het Register aan te bieden, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is. Bij de aangepaste versie worden ook nieuwe formats opgenomen waarmee informatie voor patiënten en cliënten beschikbaar komt, over bij welke zorgaanbieder zij met hun zorgvraag terecht kunnen.

Nieuwe opzet Kwaliteitsstatuut

Er is veel aandacht voor kwaliteit in de GGZ en er zijn belangrijke stappen gezet de afgelopen periode. Dit is in lijn met het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 geestelijke gezondheid, dat in het teken staat van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk. Recent nam Zorginstituut Nederland 30 kwaliteitsstandaarden op in het Register. Partijen, die betrokken zijn bij het Kwaliteitsstatuut, buigen zich in het licht van deze ontwikkeling de komende periode over een nieuwe opzet van het Statuut.