Zorgclustermodel GGZ op agenda ACP 15 september

De ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw’ komt aan de orde in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 15 september.

Vergadering Adviescommissie Pakket

Van DSM naar zorgvraagzwaarte

Partijen in de GGZ werken onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een nieuwe bekostiging van de geneeskundige GGZ. De bekostiging zal daarbij niet meer worden gebaseerd op de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) maar op zogenaamde zorgclusters waarin cliënten zijn ingedeeld op basis van zorgvraagzwaarte. Het Zorginstituut onderzoekt of dit nieuwe bekostigingsmodel aanknopingspunten biedt om de verzekerde aanspraken te duiden en wat de inhoudelijke en financiële consequenties daarvan zijn.
In de kern gaat het om de vraag of het nieuwe bekostigingsmodel en de daarmee samenhangende uitleg van de aanspraken betere garanties biedt, dat cliënten de juiste zorg krijgen en dat instroom van te lichte problematiek, waarbij behandeling en begeleiding in de huisartsenpraktijk volstaat, wordt voorkomen.

Advies in twee delen

Het advies aan de minister zal uit 2 delen bestaan. Deel 1 heeft als doel partijen alvast handvatten te geven hoe zij het Zorgclustermodel verder kunnen ontwikkelen om het tot een geschikt instrument te maken.
Voor het uiteindelijke antwoord op de vraag van de minister wat het Zorgclustermodel – zowel inhoudelijk als budgettair – betekent, is data nodig die op dit moment verzameld wordt bij het testen van het Zorgclustermodel in de praktijk. Deel 2 van het advies zal op basis van deze data worden geformuleerd.

Positie van cliënt staat centraal in het zorgproces

Het Zorgclustermodel is verkend aan de hand van casuïstiek. Een aantal elementen van het Zorgclustermodel lijken kansrijk. Eén van de kansrijke elementen is het feit dat de positie van de cliënt in het zorgproces centraal staat. De aard en de omvang van de psychische problematiek is leidend en niet de DSM-classificatie.
Naast de kansen zijn er ook risico’s. Daarbij gaat het vooral om het risico dat te lichte problematiek instroomt in de geneeskundige GGZ. Zolang de geschetste risico’s onvoldoende worden geborgd, biedt het Zorgclustermodel nog onvoldoende houvast om de DSM-classificatie los te laten bij het duiden van de aanspraken en de bekostiging.

Adviescommissie Pakket (ACP)

Het bestuur van het Zorginstituut is verantwoordelijk voor, en besluit over, ‘pakketadviezen’ aan de minister van VWS. De ACP adviseert hieraan voorafgaand het bestuur over voorgenomen adviezen over de samenstelling van het verzekerde pakket. De ACP heeft een openbare vergadering.