Eculizumab en Geboortezorg op agenda ACP 12 mei

De ‘herbeoordeling eculizumab bij Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)’ en de start van de verdiepingsfase ‘Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen en zorgbehoefte’ komen aan de orde in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 12 mei. Op de pagina van de ACP staat de gehele agenda en de te bespreken conceptadviezen.

Vergadering Adviescommissie Pakket

Pakketadvies eculizumab bij Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)

De ACP zal een oordeel geven over de vraag of eculizumab bij PNH vergoed moet worden vanuit het basispakket. Het middel heeft bij deze indicatie een therapeutische meerwaarde. In 2016 oordeelde het Zorginstituut echter dat de kosteneffectiviteitsanalyse van onvoldoende methodologische kwaliteit was. In november 2016 heeft de minister daarom gevraagd dit dossier opnieuw te beoordelen op basis van een door de fabrikant aangepast farmaco-economisch dossier. 
Ook in deze herbeoordeling is de conclusie dat de behandeling niet kosteneffectief is. De ACP moet adviseren over de vraag welk pakketcriterium zwaarder zou moeten wegen; de therapeutische meerwaarde of de negatieve kosteneffectiviteit.

Verdiepingsfase Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen en zorgbehoefte

De screeningsfase van de systematische doorlichting 'Geboortezorg en gynaecologische aandoeningen' is eind 2016 van start gegaan. Tijdens deze fase hebben het Zorginstituut en de veldpartijen verkend welke onderwerpen op het gebied van geboortezorg en zorg bij gynaecologische aandoeningen mogelijkheden bieden voor meer zinnige zorg. De ACP zal over de volgende twee verdiepingsonderwerpen advies geven:
1. Acute verloskunde (zorg tijdens de bevalling), begeleiding en acute interventie,
bevallen en pijn.
2. Zorg voor de bekkenbodem, preventie en stepped care.

Sinds 2012 voert het Zorginstituut het programma Zinnige Zorg uit. Binnen dit programma worden stelselmatig zorggebieden onder de loep genomen, met als doel om samen met partijen te kijken op welke punten de zorg die op dit terrein wordt geleverd, kan worden verbeterd. Een Zinnige Zorg traject bestaat uit een zogenaamde screenings-, verdiepings-, implementatie- en monitoringsfase.

Adviescommissie Pakket (ACP)

Het bestuur van het Zorginstituut is verantwoordelijk voor, en besluit over, ‘pakketadviezen’ aan de minister van VWS. De ACP adviseert hieraan voorafgaand het bestuur over voorgenomen adviezen over de samenstelling van het verzekerde pakket. De ACP heeft een openbare vergadering.