Aanvraag voorwaardelijke toelating basispakket gestart

De periode voor het indienen van dossiers voor zorgvormen die per 2019 mogelijk in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket is gestart. Het doen van voorstellen voor voorwaardelijke toelating kan bij het Zorginstituut van 1 april tot en met 29 juni 2017.

Procedure voor toelating per 2019 gestart

Het Zorginstituut beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de ingediende onderwerpen een potentiële kandidaat zijn voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. ZonMw adviseert het Zorginstituut over de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel. Na afloop van de beoordeling brengt het Zorginstituut advies uit aan de minister van VWS over de interventie(s). De minister besluit vervolgens welke interventies voorwaardelijke toegelaten worden.

Veelbelovende zorgvormen

In aanmerking komen geneeskundige zorg, extramurale geneesmiddelen én extramurale hulpmiddelen. In alle gevallen gaat het dan om potentieel veelbelovende zorgvormen die nog geen deel uitmaken van het basispakket omdat de effectiviteit volgens het wettelijk criterium “de stand van de wetenschap en praktijk” nog niet bewezen is. De maximale duur van voorwaardelijke toelating is in principe 4 jaar (in uitzonderlijke gevallen 7 jaar).

Gegevens verzamelen over effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg

De minister van VWS kan besluiten om zorg die nog niet bewezen effectief is, toch tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in de periode van tijdelijke toelating door onderzoekers gegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het (hoofd-) onderzoek kan, voor afloop van de periode van voorwaardelijke toelating, worden vastgesteld of de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Meer informatie over voorwaardelijke toelating