Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut positief over nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aangeboden voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. De reactie van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) was zeer positief. Het is het eerste belangrijke kwaliteitsdocument uit de VG-sector dat aan het Register wordt aangeboden en beschrijft de specifieke kwaliteitseisen die de Gehandicaptenzorg stelt.

Nieuw Kwaliteitskader

Het meten en verbeteren van kwaliteit vindt in de gehandicaptenzorg sinds 2011 plaats aan de hand van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit Kwaliteitskader is in 2013 vernieuwd. Het Visiedocument 2.0 beschrijft hoe het Kwaliteitskader er precies uit ziet. Het is een visie op kwaliteit van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de cliënt in de gehandicaptenzorg.

Specifieke werkwijze

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschrijft kwaliteit anders dan in de curatieve sector. Het kader past nadrukkelijk bij de sector en geeft organisaties verbeterinformatie, zicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning, én zicht op de ervaring van cliënten. De VGN ontwikkelde een nieuwe werkwijze van het Kwaliteitskader samen met alle belangrijke partijen in de gehandicaptenzorg, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties, en met IGZ, VWS, en ZN, Gehandicaptenzorg. Dat loopt langs drie zogenoemde pijlers:

  • Pijler 1: geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveau;
  • Pijler 2: geeft kwaliteitsgegevens op cliëntniveau (pijler 2A) en ervaringsgegevens van cliënten (pijler 2B);
  • Pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen cliënt en professional.

Kwaliteit van bestaan

Eigen regie en kwaliteit van bestaan van cliënten vormen de basis van het Kwaliteitskader. Dit is uitgewerkt in acht domeinen die volgens de wetenschappelijke literatuur relevant zijn voor iemands kwaliteit van bestaan: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling, en belangen. Daarnaast worden er vier randvoorwaarden onderscheiden voor het bieden van verantwoorde zorg en ondersteuning: zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid (fysiek, sociaal en emotioneel), kwaliteit van medewerkers en organisatie, en samenhang in zorg en ondersteuning. Het visiedocument vormt de basis voor handreikingen, die concreet helpen bij het werken in de praktijk, bijvoorbeeld de Handreiking Ondersteuningsplannen.

In het Register

De Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut heeft positief geadviseerd over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In januari 2015 besluit de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over opname van het Kwaliteitskader in het Register.

De pijlers 1 en 2A zijn inmiddels al in het Register opgenomen. Dit betekent dat deze kwaliteitsgegevens beschikbaar komen via de website Zorginzicht.

Meer informatie over de achtergrond van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vindt u op de website van de VGN.