Beperkte stijging geneesmiddelenkosten ondanks volumegroei

De uitgaven aan geneesmiddelen binnen de Zorgverzekeringswet zijn in 2008 met 2,9% gestegen tot € 5,2 miljard. Het aantal recepten steeg echter veel forser met 14,7%. Ruim driekwart van de verzekerden gebruikte in 2008 een geneesmiddel. Door de prijsverlagingen van vooral generieke geneesmiddelen – als gevolg van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars - daalde de gemiddelde prijs per dosering met bijna 10%. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over het genees- en hulpmiddelengebruik in Nederland.

Preferentiebeleid

Ondanks een volumegroei in het geneesmiddelengebruik (+14,7%) is de kostenstijging in 2008 gematigd (+2,9%). Door het preferentiebeleid van een aantal grote zorgverzekeraars hebben fabrikanten de prijzen van generieke geneesmiddelen fors verlaagd. In het preferentiebeleid spreken zorgverzekeraars voor een aantal geneesmiddelen af, dat wanneer zij uit dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt.

Volumegroei: ‘de Pil’ en cholesterolverlagers

Een belangrijk deel van de volumegroei schrijft het CVZ toe aan de maatregel om de leeftijdsbeperking voor de vergoeding van anticonceptie op te heffen. Vanaf 2008 wordt ‘de pil’ ook weer vergoed voor vrouwen boven de 21 jaar. Deze maatregel is verantwoordelijk voor de helft van de toename in het aantal recepten. Het aantal gebruikers van cholesterolverlagende middelen is in de afgelopen jaren gestegen van ruim 1 miljoen in 2004 naar bijna 1,6 miljoen in 2008. Dit is een stijging van gemiddeld 11% per jaar. Ook de kosten voor cholesterolverlagers zijn gestegen, maar veel minder dan op grond van de toename van het aantal gebruikers kan worden verwacht: de stijging bleef beperkt tot een jaarlijks gemiddelde van bijna 3%. In 2008 zijn de kosten per gebruiker ten opzichte van 2004 met 80 euro gedaald tot 223 euro.

Ruim 75% van verzekerden gebruikt een geneesmiddel

In 2008 gebruikten meer dan 12 miljoen verzekerden in Nederland ten minste één geneesmiddel dat wordt vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. Dit komt overeen met 75% van alle verzekerden in Nederland. De verdeling van de gemaakte kosten binnen deze groep is scheef: 10% van alle verzekerden is verantwoordelijk voor 90% van de kosten voor farmaceutische zorg.

Kosten hulpmiddelenzorg stijgen met 5% tot € 1.3 miljard

In 2008 deden ruim 2,2 miljoen mensen een beroep op de hulpmiddelenzorg; een stijging van 8,5% in vergelijking met het jaar ervoor. De totale uitgaven voor hulpmiddelen bedroegen bijna € 1,3 miljard; een stijging met 5%. De gemiddelde kosten per gebruiker liepen iets terug, net als de gemiddelde kosten per declaratie. De top 5 van hulpmiddelen met de grootste uitgaven in 2008 zijn: verzorgingsmiddelen (incontinentiematerialen en stomamiddelen), teststrips voor diabetespatiënten, verbandmiddelen voor mensen met een chronische aandoening en hoortoestellen. Samen zijn deze vijf hulpmiddelengroepen verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitgaven.

GIPeilingen 2008: CVZ-publicatie over genees- en hulpmiddelengebruik

De CVZ-publicatie GIPeilingen 2008 geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. De publicatie signaleert opvallende ontwikkelingen in het gebruik van bepaalde groepen geneesmiddelen. Ook raamt het CVZ de kostenontwikkeling voor de komende vijf jaar en biedt de publicatie inzicht in de regionale spreiding in Nederland in het gebruik van verschillende geneesmiddelen.