De dekking van de basisverzekering is niet beperkt tot Nederland. Een zorgverzekeraar kan ook in het buitenland gemaakte kosten van zorg vergoeden. Bijvoorbeeld bij ziekte of een ongeval tijdens vakantie. Een verzekerde kan ook een vergoeding krijgen als een medische behandeling in Nederland niet tijdig mogelijk is, maar in het buitenland wel.

Zorg op vakantie in het buitenland

Iemand die in Nederland woont en op vakantie gaat naar het buitenland, blijft verzekerd voor de Wlz en dus ook voor de Zvw. Ook in het buitenland kan de verzekerde dan aanspraak maken op medische zorg.

De zorgverzekering kan komen te vervallen als iemand langer dan één jaar in het buitenland verblijft of als de persoon gaat werken tijdens zijn vakantie.

Vergoeding van medische zorg op basis van de zorgpolis

Een zorgverzekeraar kan ook in het buitenland gemaakte kosten van zorg vergoeden. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de tarieven die in Nederland gelden of zoals vermeld in de zorgpolis. Het is dus mogelijk dat de verzekeraar de kosten niet of gedeeltelijk vergoedt. Voor een volledige dekking blijft een aanvullende verzekering of reisverzekering nog steeds nodig.

Aanspraak maken op zorg in verdragslanden

Nederland heeft met een groot aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van medische zorg aan elkaars verzekerden. Dit zijn de verdragslanden. In deze landen heeft een verzekerde recht op de medische zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. De kosten voor de zorg worden achteraf met Nederland verrekend.

Afhankelijk van het land geldt een andere procedure om aanspraak te maken op medische zorg in dat land.

  • EU-/EER-landen en Zwitserland: bij de zorgverzekeraar kan de verzekerde een EHIC aanvragen. In deze landen heeft de verzekerde dan recht op medisch noodzakelijke zorg.
  • Australië: bij een verblijf korter dan een jaar kan de verzekerde de EHIC aanvragen bij zijn zorgverzekeraar. De verzekerde heeft daarmee recht op spoedeisende medische zorg.
  • Overige verdragslanden: bij verblijf in een ander verdragsland kan de verzekerde bij zijn zorgverzekeraar een 111-formulier aanvragen. In deze landen is de zorg beperkt tot spoedeisende medische zorg.

Aanspraak maken op zorg in niet-verdragslanden

In de landen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van medische zorg, is een verzekerde altijd aangewezen op de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar en de eventuele aanvullende (reis)verzekering.

Medische behandeling in het buitenland

Als geneeskundige behandeling noodzakelijk is en deze niet tijdig in Nederland kan worden gegeven door een arts of plaatsvinden in een ziekenhuis waarmee een zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, dan is behandeling in het buitenland mogelijk. Hiervoor moet een verzekerde vooraf toestemming hebben van zijn zorgverzekeraar.

Gaat het om zorg waarvoor geen verblijf gedurende de nacht nodig is, een zogenaamde 'extramurale' behandeling, dan is toestemming vooraf niet nodig. Wel kunnen voorwaarden gelden. Deze zijn verkrijgbaar bij de zorgverzekeraar.

Voor een behandeling in een ander EU-land kan de toestemming ook verleend worden op basis van de internationale afspraken die EU-landen met elkaar hebben gemaakt over de vergoeding van zorg aan elkaars verzekerden. In dat geval geldt dat de zorg wordt verleend volgens de wettelijke regeling van het land waar iemand de behandeling ondergaat. Uiteraard moet de behandeling wel een wettelijke verstrekking zijn in het land van verblijf.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De vergoeding voor zorg in het buitenland zal niet hoger zijn dan de kosten die de zorgverzekeraar voor een vergelijkbare behandeling in Nederland zou betalen.

Voor behandelingen in EU-landen op basis van de internationale afspraken geldt dat de eigen bijdragen voor rekening van de verzekerde zijn. Deze kosten kan de zorgverzekeraar alsnog vergoeden als de zorgverzekeraar voor dezelfde behandeling in Nederland een hoger bedrag zou hebben vergoed dan hij aan het land van verblijf moet betalen.

Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van behandeling in het buitenland is verkrijgbaar bij de Nederlandse zorgverzekeraar.