Mensen die in het buitenland wonen en naar Nederland willen terugkeren voor Wlz-zorg, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis, moeten eerst een aantal zaken regelen.

Definitief vestigen in Nederland

Mensen die in het buitenland wonen zijn meestal niet verzekerd voor de Wlz. Over het algemeen moeten mensen zich in Nederland vestigen om Wlz-verzekerde te worden. Vestiging in Nederland kan onder meer blijken uit een inschrijving bij een Nederlandse gemeente.

Melden bij een zorgverzekeraar

In Nederland is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij één van de in Nederland werkende zorgverzekeraars. Kijk voor een overzicht van de in Nederland werkzame zorgverzekeraars op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wlz-zorg aanvragen

Mensen met een zware blijvende zorgvraag kunnen in aanmerking komen voor Wlz-zorg. Wlz-zorg is bijvoorbeeld verblijf in een verpleeghuis. Van een zware blijvende zorgvraag is sprake als iemand een blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24-uur per dag zorg in de nabijheid.

Om Wlz-zorg te kunnen krijgen is een positief indicatiebesluit nodig. Een indicatiebesluit moet worden aangevraagd bij het Centraal indicatiecentrum zorg (CIZ).

Dat kan al gedaan worden vóór terugkeer naar Nederland. Het CIZ beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Er kan een wachttijd gelden

Er kan een wachttijd zijn voor Wlz-zorg in Nederland. Dit staat beschreven in artikel 3.4.1 van het Besluit langdurige zorg én artikel 3.4.2 van het Besluit langdurige zorg. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal 12 maanden. De zorgverzekeraar beoordeelt of er een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg met verblijf in een Wlz-instelling voor eigen rekening.

De wachttijd kan maximaal 12 maanden duren, overeenkomend met 12 jaar niet AWBZ/Wlz-verzekerd zijn voorafgaand aan het wonen in Nederland. Die termijn wordt verkort met periodes dat een betrokkene in de (maximaal) 12 jaar voorafgaand aan het opnieuw in Nederland verzekerd worden, verzekerd is geweest volgens het wettelijke ziekteverzekeringsstelsel van een verdragsland en/of verdragsrechtgerechtigd is geweest.

Een voorbeeld: een AOW-gepensioneerde verhuisde 15 jaar geleden van Nederland naar Thailand. Op dat moment eindigde de AWBZ-verzekering. Bij remigratie naar Nederland zou dan de eventuele wachttijd 12 maanden bedragen. Als deze persoon na 8 jaar in Thailand te hebben gewoond naar Spanje is verhuisd, dan heeft hij nog 7 jaar verdragsrecht gehad. In dat geval bedraagt de wachttijd bij remigratie 5 maanden.

Eigen bijdrage

Wlz-verzekerden zijn voor hun Wlz-zorg een eigen bijdrage verschuldigd. Die eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.